1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง
  4. การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม 2564

การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม 2564

             ข้าพเจ้าและสมาชิกในกลุ่มได้ร่วมประชุมออนไลน์ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เพื่อสรุปงานที่ผ่านมาและวางเเผนงานที่จะดำเนินงานครั้งต่อไป  ข้าพเจ้าและสมาชิกในกลุ่มได้ลงพื้นที่โดยได้ติดต่อประสานงานกับผู้นำชุมชน หมู่ 10 บ้านระกาใต้ ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในการขออนุญาตเข้าพื้นที่ในชุมชน เพื่อทำธนาคารน้ำใต้ดินพร้อมทั้งประสานงานกับครัวเรือนที่สนใจ ที่ได้ลงพื้นที่สำรวจก่อนหน้านี้ที่มีความต้องการที่จะทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อปรึกษาเรื่องการหาอุปกรณ์ เตรียมอุปกรณ์ แรงงานที่จะต้องใช้ในการขุดหลุมและลงอุปกรณ์ และดำเนินการทำธนาคารน้ำใต้ดิน หลังจากที่มีการคัดเลือกครัวเรือนที่มีความพร้อมในการทำธนาคารน้ำใต้ดินเสร็จแล้ว ข้าพเจ้าและสมาชิกในกลุ่มได้มีการบรรยายและอธิบายให้ความรู้เพิ่มเติมกับชาวบ้านที่สนใจทำธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อให้ชาวบ้านสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อครัวเรือนและชุมชนมากที่สุด และเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนอีกด้วย

         เนื่องด้วยสถานการณ์ โควิด-19 ในปัจจุบันทางทีมงานได้มีการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันตนเองและผู้อื่น ในการลงพื้นที่ทุกครั้ง ทางทีมงานได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน โควิด-19 อย่างเคร่งครัด มีการสวมเเมสและพกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไปด้วยทุกครั้ง เพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู