*ทุกพื้นที่ของประเทศ เป็นเขตน้ำบาดาล*

น้ำบาดาลเป็นทรัพยากรธรรมชาติ ที่ทุกคนมีสิทธิ์ใช้ แต่การขุดเจาะบ่อบาดาลที่ไม่ได้มาตรฐาน และการใช้น้ำบาดาลมากเกินความสมดุล จะทำให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งน้ำบาดาล การใช้น้ำอย่างฟุ่มเฟือยอาจส่งผลให้คุณภาพน้ำบาดาลเปลี่ยนไป มีคุณภาพต่ำลง มีการปนเปื้อน ซึ่งอาจจะทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หากมีการนำไปกินหรือใช้

ตามกฎหมาย กำหนดไว้ว่าทั้งพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และทุกจังหวัดทั่วประเทศเป็นเขตน้ำบาดาล และน้ำใต้ดินที่อยู่ลึกจากผิวดินลงไปเกินกว่า 15 เมตร ถือเป็นน้ำบาดาล ดังนั้น ผู้ที่ใช้น้ำดังกล่าวจะต้องยื่นขอรับใบอนุญาตให้ถูกต้อง และหากไม่ดำเนินการจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับอากาศ

*ขั้นตอนการขอใบอนุญาตขุดเจาะบ่อบาดาล และใช้น้ำบาดาล                                                  สำหรับผู้ที่ต้องการเจาะและใช้น้ำบาดาล ต้องไปติดต่อขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล และใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลให้เรียบร้อย ซึ่งมีการแบ่งเป็น 3 กลุ่มพื้นที่หลักๆดังนี้                                         1  พื้นที่กรุงเทพมหานคร ติดต่อที่สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เขตจตุจักร                                                    2  พื้นที่นำร่อง 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา ติดต่อที่สำนักงานเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล                      3  พื้นที่อื่นๆ 73 จังหวัด ติดต่อสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

*เอกสารที่ต้องใช้                                              –  บัตรประชาชน                                                  –  คำขอใบอนุญาต แบบ นบ. 1                              –  หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล               สำหรับผู้รับใบอนุญาตที่เป็นนิติบุคคล              –  หนังสือมอบอํานาจพร้อมติดอากรแสตมป์             30 บาท ในกรณีให้ผู้อื่นดำเนินการแทน            –  ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน กรณีเป็น          โรงงานอุตสาหกรรม

โดยเจ้าหน้าที่จะใช้เวลาพิจารณาใบอนุญาตอยู่ระหว่าง 2-17 วันขึ้นอยู่กับขนาดของบ่อ นอกจากนี้ยังต้องเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลด้วยเริ่มต้นตั้งแต่                                                                        บ่อขนาด 2-3 นิ้ว – 100 บาท                                บ่อขนาด 4-6 นิ้ว – 500 บาท                                และบ่อขนาด 8 นิ้วขึ้นไป – 1,000 บาท

อื่นๆ

เมนู