ในเดือนพฤศจิกายน ทีมงานตำบลบ้านปรือได้มีการประชุมหารือกันผ่าน Google Meet เพื่อหาแนวทางในการดำเนินงานจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินในหลุมอื่น ๆ โดยมีการแบ่งทีมออกเป็น 2 ทีม ในการดำเนินงานเพื่อความรวดเร็ว และยังเพื่อหาแนวทางในการเก็บข้อมูล CBD โดยการลงพื้นที่เก็บข้อมูล CBD  และบันทึกข้อมูลลงในระบบ U2T ให้ครบตามจำนวนข้อมูลที่ได้ระบุไว้

วันที่  6 พฤศจิกายน 25564 ทีมงานรวมทั้งข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในการทำธนาคารน้ำใต้ดินในบ้านระกาใต้ หมู่ 10 ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยทางผู้นำชุมชน ผู้ช่วย ชาวบ้าน บ้านระกาใต้ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยในการลงพื้นที่ดำเนินโครงการเป็นไปอย่างระมัดระวัง เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด

ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล CBD นั้นต้องขอขอบพระคุณทางผู้นำชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่ที่เสียสละเวลาและให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลกับทางทีมงานเพื่อนำบันทึกลงระบบเป็นอย่างดี ทำให้การเก็บข้อมูลรวมทั้งการดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดินสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

 

 

อื่นๆ

เมนู