การดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดินในเดือนธันวาคม ผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ตรวจสอบประสิทธิภาพและความถูกต้องในการสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตำบลและผู้เชี่ยวชาญในการทำธนาคารน้ำใต้ดินตรวจสอบประเมินผล พร้อมทั้งให้ความรู้ในการต่อยอดการทำการเกษตรและเสนอแนะวิธีแก้ไข

                   

การติดตามผลของการทำธนาคารน้ำใต้ดินครั้งนี้ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของบริเวณพื้นที่ที่ผู้ปฏิบัติงานได้ดำเนินโครงการค่อนข้างดี เนื่องจากได้มีการทำการเกษตรหลากหลาย มีผลผลิตชัดเจน และการตอบรับจากผู้ที่ทำธนาคารน้ำใต้ดินว่าช่วยให้บริเวณนั้นมีความอุดมสมบูรณ์และมีความประสงค์ทำเพิ่ม จึงได้พูดคุยถึงแนวทางในการทำที่ถูกต้องหากต้องการให้ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดมีการกักเก็บน้ำใต้ดินมากสามารถขุดลึกตามที่ต้องการได้ ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่หากเป็นพื้นที่ราบลุ่มขุดประมาณ 1.5-2 เมตรก็สามารถใช้งานได้แล้ว แต่หากเป็นพื้นที่ราบสูงต้องขุดลึกประมาณ 3 เมตรหรือจนกว่าจะเห็นตาน้ำ ธนาคารน้ำใต้ดินจึงจะมีประสิทธิภาพกักเก็บน้ำได้ดี

                   

การดำเนินงานในระยะเวลา 11 เดือน แม้จะมีอุปสรรคทั้งที่สามารถควบคุมได้และไม่สามารถควบคุมได้ ผู้ปฏิบัติงานได้เห็นความสำคัญของกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับสูงสุด และปรับปรุงพัฒนาให้โครงการธนาคารน้ำใต้ดินสามารถช่วยเหลือเกษตรกรให้มีต้นทุนในการผลิตผลทางการเกษตรคือผืนดินที่อุ้มน้ำและอุดมสมบูรณ์ ซึ่งจะนำไปสู่การต่อ ยอดตามความประสงค์ของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบ้านปรือ

 

อื่นๆ

เมนู