ผู้ดำเนินโครงการยังดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดินอย่างต่อเนื่อง แม้มีอุปสรรคการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้ลงพื้นที่เพื่อคัดเลือกพื้นที่ที่ควรทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด โดยสำรวจพื้นที่หมู่บ้านระกาใต้ เมื่อปักหมุดบริเวณที่ได้รับการเลือกแล้ว ได้มีลงขุดธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง

การทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ในการบริหารจัดการน้ำนั้น ควรออกแบบให้มีความเหมาะสมตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ทั้งเชิงพื้นที่และทิศ ให้สามารถใช้งานได้ตามระบบธนาคารน้ำใต้ดิน เพราะธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดมีหน้าที่ในการเติมน้ำลงดิน โดยนำน้ำที่มีบนดินลงสู่ใต้ดินอย่างรวดเร็วโดยทั่วไป น้ำที่อยู่บนผิวดินกว่าจะซึมซับลงในชั้นดินแต่ละชั้นต้องใช้เวลามาก เนื่องจากชั้นผิวดินมีอากาศแทรกอยู่ ทำให้การซึมซับน้ำลงดินได้ช้า การทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด เป็นการเปิดช่องผิวดินเพื่อการเติมน้ำลงใต้ดินโดยตรงในระดับบนสุดของเปลือกโลกชั้นผิวดิน โดยน้ำที่เติมลงสู่ใต้ดินเป็นน้ำเหลือใช้และน้ำที่เกินจากความต้องการ เช่น น้ำฝน ที่ตกลงมาบนพื้นดินจำนวนมากเกินกว่าที่บ่อใช้รองรับน้ำฝนได้ ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง หากสะสมนานจะกลายเป็นน้ำเสีย ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศหรือสุขภาพของผู้คนในชุมชน ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานได้สาธิตวิธีการทำธนาคารน้ำใต้ดินให้ประชาชนในหมู่บ้านระกาใต้ หมู่ 10 ได้ดูเป็นตัวอย่างเพื่อนำไปต่อยอดและสามารถทำเองได้หากมีความประสงค์อยากนำไปใช้เพื่อการเกษตร

                               

 

หลังจากดำเนินการขุดธนาคารโครงน้ำใต้ดินเสร็จ ได้ทำการตรวจสอบแต่ละหลุมและแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน เพื่อนให้ธนาคารน้ำใต้ดินมีประสิทธิภาพ และในเดือนธันวาคมนี้ได้มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล CBD เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการผ่าน google meet ซึ่งผู้ปฏิบัติงานได้จัดสรรหน้าที่ในการดำเนินโครงการและปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ งานจึงสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 

อื่นๆ

เมนู