1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง
  4. MS01(2) การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม 2564

MS01(2) การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม 2564

ในเดือนธันวาคมนี้ คณะผู้ดำเนินงานตำบลบ้านปรือได้มีการดำเนินงานจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีตามที่ได้วางแผนงานไว้  ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ขุดบ่อเพื่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินทั้งหมด 40 หลุม โดยคณะผู้ดำเนินงานตำบลบ้านปรือจะบรรยายให้ความรู้ถึงประโยชน์วิธีการทำและชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในการสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ซึ่งชาวบ้านทุกท่านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้แก้ปัญหาน้ำแห้งแล้งต่อไปในภายภาคหน้าได้

ข้อดีของการทําธนาคารน้ําใต้ดินแบบปิด
• สามารถทําให้น้ําไหลลงใต้ดินได้รวดเร็วขึ้น
• ช่วยป้องกันปัญหาน้ําท่วมขังภายในครัวเรือนในช่วงฤดูฝน
• ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้หน้าดิน
• ช่วยเพิ่มความชื้นให้ต้นไม้ในบริเวณ

ข้อควรระวังในการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน
ในการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินมีข้อควรระวังเช่นกัน คือ
1. ต้องศึกษาด้านธรณีวิทยาและด้านภูมิศาสตร์เพื่อหาจุดลุ่มต่ำหรือจุดที่เป็นทางน้ำไหล เพื่อทำให้นำไหลลงธนาคารน้ำใต้ดินได้
2. ไม่นำน้ำเสียลงบ่อน้ำใต้ดิน
3. หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีสารเคมีเจือปน เพราะสารเคมีอาจจะไหลรวมกับน้ำและไหลลงไปรวมกับน้ำในธนาคารน้ำใต้ดินได้

ประโยชน์ของธนาคารน้ำใต้ดิน
1.ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ เพราะช่วยให้น้ำซึมลงใต้ดินได้ดีขึ้น
2.ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง เพราะสามารถสูบน้ำจากธนาคารน้ำใต้ดินใช้ได้ตลอดเวลา โดยใช้เครื่องสูบน้ำ สูบน้ำบาดาลมาใช้ได้
3.แก้ปัญหาน้ำเค็ม เพราะมวลน้ำเค็มจะมีน้ำหนักมากกว่าน้ำจืด ฉะนั้นน้ำเค็มจะอยู่ด้านล่าง
4.แก้ปัญหาน้ำสกปรก เพราะระบบน้ำแบบปิดจะช่วยกรองน้ำให้สะอาดขึ้น
5.เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับบริเวณที่ทำธนาคารน้ำใต้ดิน

การทำงานหรือการลงพื้นที่ทุกครั้ง ทางทีมงานตำบลบ้านปรือได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างดี ทำให้ดำเนินโครงการได้อย่างราบรื่นและอบอุ่น ด้วยความสามัคคีของชาวบ้านในชุมชนต้นแบบจึงทำให้ธนาคารน้ำใต้ดินนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดและสำเร็จลุล่วงได้ ทำให้เห็นว่าการทำธนาคารน้ำใต้ดินนั้นก่อเกิดประโยชน์แก่พื้นที่และคนในตำบลบ้านปรืออย่างแท้จริง

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย

 

อื่นๆ

เมนู