จากการได้ร่วมปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานในโครงการธนาคารน้ำใต้ดินในเขตพื้นที่ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีระยะเวลาของโครงการร่วม 1 ปี เริ่มตั้งแต่การอบรมหลักสูตรต่างๆ การลงพื้นที่แนะนำตัว แนะนำโครงการแก่ผู้นำชุมชนกรรมการหมู่บ้าน การลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกษตรกร เก็บข้อมูลเกี่ยวกับโควิด- 19 ซึ่งกำลังแพร่ระบาดอยู่ทั่วทุกพื้นที่  จนถึงขั้นตอนการลงพื้นที่ขุดหลุมทำธนาคารน้ำใต้ดินการจัดหาวัสดุต่างๆที่จะใช้ในการทำธนาคารใต้ดินจำนวนทั้งสิ้น 40 หลุม ซึ่งใช้เวลาตลอดหลายเดือนในการขุดหลุมสร้าง จนแล้วเสร็จเรียบร้อยทั้งหมด  ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของทีมงานและชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างดี พร้อมสำหรับการลงพื้นที่ตรวจประเมินจากประธานโครงการ

ในการประเมินผลการดำเนินงานของโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ยังได้มีการเชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องธนาคารน้ำใต้ดินให้แก่เกษตรกรอีกด้วย  ซึ่งท่านประธานโครงการได้กล่าวถึง การพัฒนาต่อยอดในการใช้ประโยชน์เพิ่มเติมของหลุมธนาคารน้ำใต้ดิน เช่นการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกผักบริเวณรอบๆหลุมธนาคารน้ำใต้ดิน การจัดระเบียบในการปลูกพืช รวมถึงส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรทฤษฎีใหม่  ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกรในพื้นที่เป็นอย่างดี ทั้งคนที่อยากขุดหลุมเพิ่มเติมและคนที่อยากปลูกพืชผักรอบหลุม พร้อมจะพัฒนาเป็นโครงการต่อเนื่องได้อย่างยั่งยืน

        จากความรู้ที่ได้รับจากการร่วมปฏิบัติงานในโครงการธนาคารน้ำใต้ดินนี้ ผู้เขียนได้นำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ด้วยการเผยแพร่ความรู้ขั้นตอนการทำธนาคารน้ำใต้ดินให้แก่เกษตรกร ที่สนใจอยากทำ ซึ่งมีหลายรายที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการของทางมหาวิทยาลัยแต่อยากลงมือทำเองในพื้นที่ต่างๆของบ้าน และแปลงเกษตรของตัวเอง และยังได้เผยแพร่ความรู้นี้ต่อๆกันไป ทำให้จำนวนธนาคารน้ำใต้ดินในพื้นที่ มีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่ง ส่งผลโดยตรงกับทรัพยากรน้ำใต้ดิน ซึ่งถ้ามีหลุมธนาคารน้ำใต้ดินจำนวนมากแน่นอนว่าในพื้นที่เหล่านั้นจะมีน้ำใต้ดินให้เกษตรกรได้ใช้อุปโภคบริโภคตลอดไปอย่างยั่งยืน

 

 

อื่นๆ

เมนู