การดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดินในเดือนธันวาคม ผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ผู้ดูแลโครงการนำโดยท่าน รศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการทั้งหมดได้ลงพื้นที่ตรวจสอบประสิทธิภาพและความถูกต้องในการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตำบลและผู้เชี่ยวชาญในการทำธนาคารน้ำใต้ดินตรวจสอบ โดยได้ทำการสุ่มธนาคารน้ำใต้ดินจำนวน 3 หลุม เพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบพร้อมทั้งชี้แนะแนวทางในการต่อยอดการทธนาคารน้ำใต้ดินให้เหมาะสมแต่ละพื้นที่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ข้าพเจ้าพร้อมทั้งทีมงานได้รับการตรวจสอบโครงการทั้งหมด ทั้งแต่เริ่มทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน ให้กับชุมชนพื้นที่ตำบลบ้านปรือ และได้เชิญนายมหาบุญชู เจี่ยวรัมย์ วิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ และมีความรู้เกี่ยวกับการสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน มาแนะนำองค์ความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานและชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้การทำธนาคารน้ำใต้ดินจึงจะมีประสิทธิภาพในกักเก็บน้ำได้ดีและเกิดประโยชน์กับพื้นที่เพาะปลูก

การดำเนินงานโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ล่วงเลยมาถึงเดือนสุดท้าย ตลอดระยะเวลา 11 เดือน แม้จะมีอุปสรรคทั้งที่สามารถควบคุมได้และไม่สามารถควบคุมได้ ผู้ปฏิบัติงานได้เห็นความสำคัญของกระบวนการทำงานอย่างมีระบบและมีคุณภาพ
ทั้งนี้ข้าพเจ้าและคณะผู้ดำเนินงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินโครงการในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอีกทั้งยังเป็นแบบอย่างในการดำเนินโครงการให้แก่ชุมชนและพื้นที่อื่นๆต่อไป

 

 

 

อื่นๆ

เมนู