ในเดือนธันวาคม ทางทีมงานตำบลบ้านปรือรวมทั้งข้าพเจ้าได้มีการตรวจสอบความเรียบร้อยในการบันทึกข้อมูล CBD  ลงในระบบ U2T ตามจำนวนข้อมูลที่ได้ระบุไว้และแก้ไขข้อมูลที่มีความคลาดเคลื่อนระหว่างการบันทึกข้อมูลให้เรียบร้อย และทางทีมทางได้มีการลงพื้นที่สาธิตการทำธนาคารน้ำใต้ดินในแก่ชาวบ้าน บ้านระกาใต้ หมู่ 10 ตำบลบ้านปรือ เพื่อเป็นองค์ความรู้และแนวทางให้สำหรับชาวบ้านในพื้นที่ที่สนใจ

วันที่  8 ธันวาคม 2564 คณบดีคณะวิทยาการจัดการนำโดยท่าน รองศาสตราจารย์ดร. ปรีชา ปาโนรัมย์ และคณะผู้ดำเนินโครงการ ได้มีการประชุมหารือกันผ่าน Google Meet เพื่อหาแนวทางในการลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยในการดำเนินงานจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินของตำบลบ้านปรือ  โดยในการลงพื้นที่ดำเนินโครงการเป็นไปอย่างระมัดระวัง เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19

ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล CBD และการดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดินต้องขอขอบพระคุณทางผู้นำชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่ที่เสียสละเวลาและให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลกับทางทีมงานเพื่อนำบันทึกลงระบบเป็นอย่างดี ทำให้การเก็บข้อมูลรวมทั้งการดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดินสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

 

 

อื่นๆ

เมนู