ในเดือนสิงหาคมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ทำการขุดหลุมเพื่อทำโครงการ    ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดมีจุดประสงค์สำคัญในการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในระดับชุมชน ซึ่งในพื้นที่ตำบลบ้านปรือกำลังประสบอยู่ เพื่อทำให้พื้นที่ทำธนาคารน้ำใต้ดินมีน้ำไว้ใช้สำหรับอุปโภคบริโภค ซึ่งผู้ปฏิบัติงานได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของธนาคารน้ำใต้ดิน และมีการประชุมเพื่อคัดกรองข้อมูลแบ่งหน้าที่กันสำรวจตามพื้นที่เป้าหมาย เพื่อให้สะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน

การทำธนาคารน้ำแบบปิดมีข้อดี คือ สามารถทำให้น้ำไหลลงบ่อใต้ดินได้รวดเร็วมาก ซึ่งจะช่วยป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน และสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง โดยในช่วงฤดูฝนธนาคารน้ำใต้ดินสามารถรีชาร์จน้ำลงบ่อได้รวดเร็ว ลดการท่วมขังในพื้นที่ ส่วนหน้าแล้งก็สามารถนำน้ำที่กักเก็บไว้มาใช้ได้ อีกทั้งการทำธนาคารยังช่วยทำให้ดินชุ่มน้ำและอุ้มน้ำมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้ดินบริเวณที่ทำธนาคารเกิดตาน้ำทางน้ำเล็กๆ ที่อยู่ใต้ดิน มีน้ำไหลตลอดไม่ขาดสาย และหลังจากนั้นประชาชนก็จะสามารถขุดน้ำบาดาลและน้ำประปาขึ้นมาใช้เพื่อการเกษตรหรืออุปโภคบริโภคได้ ซึ่งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนค่อนข้างมาก

วันที่ 12 สิงหาคม เนื่องในวันแม่แห่งชาติ คณะวิทยาการจัดการและผู้ดำเนินงานตำบลบ้านปรือ ได้จัดกิจกรรมมอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบและผู้ที่กักตัวเนื่องจากสถานการณ์โควิดที่วัดอินทบูรพา ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีข้อจำกัดในการทำงาน การดำเนินงานส่วนใหญ่จึงเป็นการประชุมผ่าน Google meet เพื่อให้งานดำเนินไปได้อย่างเป็นขั้นตอน และในการลงพื้นที่แต่ละครั้งทีมผู้ปฏิบัติงานได้มีการปฏิบัติตามมาตรการที่แต่พื้นที่ได้กำหนดไว้ รักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นด้วยการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง วัดอุณหภูมิ และใช้แอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อฆ่าเชื้อทุกครั้งที่ลงพื้นที่

อื่นๆ

เมนู