ข้าพเจ้า นางสาววรรณิศา เผ่าพันธ์ ประเภท กพร. ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง หลักสูตร : MS01(2) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้รับหน้าที่ปฏิบัติงานประจำหน่วยงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอกระสัง ศูนย์ดำรงธรรมมีหน้าที่ในการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ประสานเร่งรัดติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ ประมวลแยกแยะเรื่องร้องทุกข์จากช่องทาง/หน่วยงาน งานให้คำปรึกษาแนะนำกับประชาชน ประสานการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท/แก้ไขปัญหาของประชาชน ซึ่งมีภารกิจดังนี้

มิติที่ 1 การรับเรื่องร้องเรียน – ร้องทุกข์ แบ่งเป็น

  1. เรื่องเดือดร้อนรำคาญ ได้แก่ การบริการพื้นฐาน เหตุรำคาญ มลภาวะ ข่มขู่ สาธารณภัย
  2. เรื่องขอความช่วยเหลือ ได้แก่ ทุนประกอบอาชีพ ทุนการศึกษา การสงเคราะห์ผู้ป่วย การขอที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย การขอความช่วยเหลืออื่น ๆ
  1. เรื่องแจ้งเบาะแส ได้แก่ ยาเสพติด ผู้มีอิทธิพล สถานบริการ การพนัน
  2. เรื่องที่ดิน ได้แก่ การพิพาทที่ดินระหว่างรัฐกับเอกชน การพิพาทที่ดินระหว่างเอกชนกับเอกชน เอกสารสิทธิ์ การถูกปิดกั้นเส้นทาง การบุกรุกที่สาธารณะ
  3.  เรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐ ได้แก่ พฤติกรรมการทุจริต การบริการที่ไม่เป็นธรรม

 ….6. เรื่องคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ รถยนต์ สินค้าทั่วไป การบริการทั่วไป

  1. เรื่องหนี้นอกระบบ ได้แก่ มูลหนี้ไม่เกิน 2 แสน มูลหนี้เกิน ๒ แสน
  2. เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ป่าไม้ แหล่งน้ำ ขยะ มลพิษ
  3. เรื่องอื่น ๆ ได้แก่ การทราบข้อมูล การปรึกษา การเสนอปัญหาหรือความคิดเห็น

มิติที่ 2 มิติการบริการเป็ดเสร็จ (One Stop Service) เช่น การรับชำระค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้า การทำบัตรประจำตัวประกาหน การคัดสำเนาทะเบียนราษฎร การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs การบริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน การบริการออกบัตรนายจ้าง การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว และการชำระภาษีรถทุกชนิด (กรณีไม่ต้องตรวจสภาพรถ เป็นต้น โดยในปัจจุบันศูนย์ดำรงธรรมมีการดำเนินการนำร่องเฉพาะในส่วนของการให้บริการในส่วนของ น้ำประปา และค่าไฟฟ้า เป็นหลัก

มิติที่ ๓ มิติการบริการและส่งต่อ (Service ink) เช่น การจดทะเบียนคนพิการ การจัดสวัสดิการอายุ การบริการขออนุญาตจัดตั้งสถานประกอบการ การขออนุญาตจัดตั้งโรงงาน การขออนุญาต น้ำประปา และโทรศัพท์ การต่อใบอนุญาตผู้ประกอบการ เช่น สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ร้านเกม คาราโอเกะ เป็นต้น

มิติที่ ๔ มิติการบริการข้อมูลข่าวสาร/ให้คำปรึกษา เช่น การให้ข้อมูลทางการเกษตรที่จำเป็นสำหรับประชาชน (ราคาพืชผล ราคาปุ๋ย พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ เครื่องมือทางการเกษตร) ข้อมูลทางเศรษฐกิจ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีความ หนี้นอกระบบ ปัญหาครอบครัว การประกอบอาชีพ การลงทุน SMEsการประกอบธุรกิจต่าง ๆ เป็นต้น

มิติที่ ๕ มิติการรับเรื่องราวความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน เช่น ข้อคิดเห็นในการปฏิรูปประเทศไทย เพื่อเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ  11ด้าน (ด้านการเมืองด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม ด้านการปกครองท้องถิ่น ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านพลังงาน ด้านลาธารณสุข ด้านสิงแวดล้อม ด้านสื่อสารมวลชน ด้านสังคม และอื่น ๆ )

มิติที่ 6 มิติการปฏิบัติตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล/หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เช่น การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

มิติที่ ๗ มิติการจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว (Mobile service) เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าโดยมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วหากเกิดเหตุ การณ์ฉุกเฉินหรือมีการแจ้งเบาะแส เช่น ยาเสพติด การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า บ่อนการพนัน โดยสนธิกำลังตำรวจ ทหาร มูลนิธิ อาสาสมัครเพื่อไปช่วยเหลือจับกุม

วันที่ 11 ส.ค.64 เวลา 10.00น. นายกิติพงษ์ พรบุญ ปลัดอำเภอฝ่ายอำนวยความเป็นธรรม นายวีรศักดิ์ บุราไกร ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอ ทต.สองชั้น กำนันตำบลสองชั้น และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลสองชั้น ลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง และหาแนวทางแก้ไขปัญหา กรณีร้องเรียนขอความช่วยเหลือว่าพระสงฆ์ สามเณรได้รับผลกระทบจากการขอใช้พื้นที่บริเวณภายในวัดป่าสุขสมบูรณ์ฯ เพื่อกักตัวบุคคลที่มาจากพื้นที่เสี่ยงทำให้สามเณรได้จำวัดที่กุฏิเล็กๆ หลังเดียวกันจำนวน ๓ รูป
ผลการดำเนินการ
1.ทต.สองชั้น ซ่อมแซมกุฏิที่ชำรุดและไม่ได้ใช้งานเพื่อให้เพียงพอกับจำนวนพระสงฆ์และสามเณร
2.นำตาข่าย สแลนกั้นให้เป็นสัดส่วนระหว่างผู้กักตัวกับพระสงฆ์ สามเณร เพื่อความปลอดภัยฯ                                                   และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายลงหนังสือรับ – ส่งเอกสารหน่วยงาน ส่งเอกสารสำนักงานไปยังหน่วยงานต่างๆ
จากการที่ข้าพเจ้าได้ลงพื้นปฏิบัติงานพร้อมกับหน่วยงานสิ่งที่ได้คือ ทำให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานในด้านการประสานงานและติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นขั้นตอนตามแบบแผน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ : ธนาคารน้ำใต้ดิน ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง – Youtube

 

อื่นๆ

เมนู