คณะผู้ปฏิบัติงานได้มีการทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดในเดือนกันยายน มีการลงพื้นที่ทำธนาคารน้ำใต้ดิน อบรมและสาธิตการทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด เนื่องจากในปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงานจึงต้องเป็นไปด้วยความระมัดระวัง จึงได้มีการติดต่อไปยังผู้นำชุมชน เพื่อทราบถึงข้อปฏิบัติในการเข้าชุมชน

ผู้ปฏิบัติงานได้วางแผนนัดหมายกันลงพื้นที่เพื่อดำเนินงานโครงการ สำรวจเตรียมความพร้อมในการทำธนาคารน้ำใต้ดิน และจัดเตรียมหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในช่วงเดือนนี้ผู้ปฏิบัติงานพบเจออุปสรรคในการทำงานเนื่องจากเป็นช่วงฝนตกจึงทำให้การขุดหลุมไว้นั้นอาจทำให้ดินทรุดลงและมีน้ำขัง ต้องเร่งแก้ปัญหาน้ำขังซึ่งส่งกลิ่นเหม็น  และปัญหาดินทรุดเนื่องจากฝนตกทำให้ขุดไม่ได้ความลึกตามที่ต้องการจึงต้องหยุดชะงักการขุดหลุมนั้น ๆ พื้นที่ในการทำงานคับแคบทำให้เข้าไปทำธนาคารน้ำใต้ดินครั้งละ 1-2 คน อีกปัญหาหนึ่งคือวัสดุที่ใช้ในการทำธนาคารน้ำใต้ดินไม่เพียงพอ จึงทำให้การทำงานช้าลงกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่ผู้ปฏิบัติงานสามารถแก้ปัญหาและแบ่งหน้าที่ตามความสามารถของแต่ละบุคคล ทำให้การทำงานสำเร็จตามเป้าหมาย

การปฏิบัติงานแต่ละครั้ง ทางผู้ปฏิบัติงานจะร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงานและมีการติดต่อไปยังผู้นำชุมชนเพื่อปฏิบัติตามมาตรการของชุมชนอย่างเคร่งครัด ซึ่งทางผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีประสิทธิภาพ  ประชากรในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากโครงการธนาคารน้ำใต้ดินและสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานได้คล่องตัวมากขึ้น ผู้ปฏิบัติงานมีการวางแผนดำเนินการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินให้ครบตามเป้าหมายและสร้างประโยชน์ในชุมชนตำบลบ้านปรือต่อไป

อื่นๆ

เมนู