1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง
  4. MS01(2) ติดตามผลการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

MS01(2) ติดตามผลการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ทีมงานตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  ร่วมกับคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ซึ่งหลังจากที่ทีมงานได้ดำเนินการทำธนาคารน้ำใต้ดินตลอดระยะเวลาของโครงการจนแล้วเสร็จกระบวนการตั้งแต่เดือนที่หนึ่งจนถึงเดือนสุดท้ายของโครงการเริ่มตั้งแต่การทำเอกสารการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลลงพื้นที่เก็บข้อมูลลงพื้นที่ปักหมุดลงพื้นที่พบผู้นำชุมชนและประชาชนตำบลบ้านปรือ จนเดือนสุดท้ายทีมงานเราก็ได้ทำธนาคารน้ำได้ดินตามโครงการที่กำหนดมาในระยะเวลาของโครงการเป็นจำนวนทัั้งหมด 40 บ่อ แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดและก็ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบจากหน่วยงานของรัฐ (อว.) และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่ได้ดูแลโครงการนี้และลงมาตรวจสอบความเรียบร้อยว่าเป็นไปตามกระบวนการหรือไม่มีส่วนใดขาดตกปกพร่องและก็ได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมจากตัวแทน อว. ที่ท่านได้ดูแลในเขตพื้นที่ตำบลบ้านปรือ รวมถึงการชี้แจ้งให้ทราบถึงการทำงานในโครงการต่อไปและการนำธนาคารน้ำใต้ดินไปต่อยอดยังไงให้เกิดประโยชน์สุงสุดแก่ครัวเรือนต่อไป

ข้าพเจ้าและทีมงานปฏิบัติงานขอขอบพระคุณประธานโครงการหลักสูตร รศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ ตลอดทั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง และที่จะขาดไม่ได้ขอขอบคุณชุมชนตำบลบ้านปรือที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ และได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง ถ้าโอกาสหน้ามีอีกครั้ง ข้าพเจ้าและทีมงานผู้ปฏิบัติงาน มีความต้องการที่จะต่อยอดจากการสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ให้กับชุมชนเพื่อเป็นการต่อยอดเพื่อเพิ่มผลผลิตจากการที่ได้สร้างธนาคารน้ำใต้ดินด้านการเกษตรอีกครั้ง

อื่นๆ

เมนู