ข้าพเจ้าและทีมงาน ได้ทำการขุดหลุมเพื่อเริ่มทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและปัญหาอื่นๆให้กับชุมชนตำบลบ้านปรือ ซึ่งทำโครงการเพื่อให้คนในชุมชนได้มีน้ำกินน้ำใช้ มีการกักเก็บน้ำและฟื้นฟูในเรื่องการทำการเกษตรหรือปลูกพืชผักสวนครัวในตลอดทั้งปี เพื่อให้ได้พืชผักที่อุดมสมบูรณ์ ปัญหานี้ได้ส่งผลกระทบในหลายส่วนมากๆ ไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านหรือสัตว์เลี้ยงที่จำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยน้ำในการดำรงชีวิต ซึ่งในลำดับขั้นตอนวิธีการทำธนาคารน้ำใต้ดินข้าพเจ้าและทีมงานได้เริ่มทำการขุดหลุมกว้าง 1 ม. ลึก 2 ม. บริเวณพื้นก้นหลุมขุดให้มีหลุมลึกประมาณ 1 ฟุต โดยนำวัสดุ เช่น ขวดแก้ว ขวดพลาสติก ก้อนอิฐ ก้อนหิน นำใส่ลงไปในหลุม ซึ่งการขุดไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่มาก ไม่ต้องเปิดหน้าดินเป็นวงกว้าง และจะไม่มีผลกระทบต่อชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง โดยรูปแบบการทำธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิดมีข้อดีคือเมื่อเกิดน้ำท่วม น้ำสามารถไหลลงบ่อใต้ดินได้อย่างรวดเร็ว สรุแล้วโครงการนี้จะช่วยป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน และสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง และลดปัญหาให้กับชุมชน ทำให้การดำรงชีวิตของคนในชุมชนมีความคล่องตัวมากขึ้น

     

อื่นๆ

เมนู