1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง
  4. MS01(2) การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

MS01(2) การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

 

ปัญหาภัยแล้งและปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นกับพี่น้องชอบภาคอีสานหลายต่อหลายครั้งส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไม่มากก็น้อยเนื่องจากพื้นที่เขตอีสานเป็นที่ราบลุ่มแอ่งกระทะมักมีน้ำท่วมขังเป็นหย่อมอยู่เสมอและเมื่อภัยแล้งมาถึงก็ทำให้น้ำไม่เพียงพอต่อการใช้อุปโภคบริโภคปัญหาเหล่านี้เกิดซ้ำไปซ้ำมาจนให้ผู้ปฏิบัติงานเล็งเห็นว่าควรเข้ามาช่วยเหลือและแก้ปัญหาเรื่องนี้เป็นลำดับแรกโดยผู้ปฏิบัติงานเห็นว่าการที่จะช่วย ในเบื้องต้นนั้นต้องให้ชาวบ้านและประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบเกิดการพึ่งพาตนเองเสียก่อนข้าพเจ้าและคณะจึงได้จัดอบรมบรรยายการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำและได้นำเสนอโครงการที่มีชื่อว่าธนาคารน้ำใต้ดินธนาคารน้ำใต้ดิน

 

 

 

 

 

ธนาคารน้ำใต้ดินนั้นมีอยู่ 2 ประเภทคือระบบปิดและระบบเปิดซึ่งคณะผู้ปฏิบัติงานนั้นเลือกที่จะทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดเพราะมีความเหมาะสมกับพื้นที่ต้นแบบเป็นอย่างมากเนื่องจากใช้พื้นที่และวัสดุอุปกรณ์ไม่มากนักเหมาะแก่การเป็นธนาคารน้ำใต้ดินสาธิตและใช้ประโยชน์ได้จริงในพื้นที่ที่ทำธนาคารน้ำใต้ดิน การทำงานนั้นได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างดีทำให้คณะทำงานดำเนินการโครงการไปด้วยความราบรื่นด้วยความสามัคคีของชาวบ้านในชุมชนต้นแบบและผู้ดำเนินงานปฏิบัติงานจึงทำให้ธนาคารน้ำใต้ดินนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดและสำเร็จลุล่วงไปได้เป็นอย่างดีสังเกตจากพื้นที่ที่ทำธนาคารน้ำใต้ดินก่อเกิดประโยชน์ในพื้นที่เป็นอย่างมากช่วยลดทั้งน้ำขังฟื้นฟูสภาพดินและยังลดกลิ่นเหม็นเน่าของน้ำเสียอีกด้วยจึงทำให้ข้าพเจ้าเห็นว่าการทำธนาคารน้ำใต้ดินนั้นก่อเกิดประโยชน์แก่พื้นที่แกพื้นดินและคนในชุมชนอย่างแท้จริง

 

อื่นๆ

เมนู