ในช่วงเดือนธันวาคม  2564  นี้ทางคณะผู้ดำเนินงาน อาจารย์ คณะวิทยาการการจัดการประจำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้แจ้งให้คณะผู้ดำเนินงานโครงการธนาคารน้ำใต้ดินประจำตำบลบ้านปรือ  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์  ให้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ  Google  Meet  ในวันพุธ  ที่ 8 ธันวาคม  2564  เวลา 17.00 น.  เพื่อชี้แจงการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานธนาคารน้ำใต้ดิน  โดยมีข้อสรุปว่าจะจะลงพื้นที่ติมตามการดำเนินงานในวันที่  17  ธันวาคม  2564  นี้  และขอให้นำหนังสือแจ้งขออนุญาตผู้นำชุมชนในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย  เพื่อความปลอดภัยในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19

ในการปฏิบัติงานการขุดบ่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินจำนวน  40  บ่อ  ในตำบลบ้านปรือ  นั้น  ทางคณะผู้ดำเนินงานได้แบ่งงานออกเป็น  2 หมู่บ้าน  คือ 1. สร้างบ่อธนาคารน้ำใต้ดินในหมู่บ้านปทุมเมฆจำนวน  20  บ่อ  2.  สร้างบ่อธนาคารน้ำใต้ดินในหมู่บ้านระกาใต้จำนวน  20  บ่อ  โดยการดำเนินโครงการนั้นสำเร็จเสร็จลุล่วงไปด้วยดีทั้ง  40 บ่อ  ด้วยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากคณะผู้ดำเนินงาน  ผู้นำชุมชนและชาวบ้านเป็นอย่างดีและในช่วงวันที่  17  ธันวาคม  2564  เวลา  11.00 น.  คณะอาจารย์และคณะผู้ติดตามโครงการธนาคารน้ำใต้ดินได้เดินทางมาถึงหมู่บ้านระกาใต้เพื่อสำรวจติมตามการปฏิบัติงาน  ทางอาจารย์ได้ชี้แจงแนะนำและเสนอแนะการสร้างบ่อธนาคารน้ำใต้ดินเพิ่มเติมให้ทางผู้ปฏิบัติงานได้รับรู้และนำไปเรียนรู้ด้วย  การสำรวจติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารน้ำใต้ดินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จากนั้นทางอาจารย์ก็ได้เดินทางต่อไปยัง  ตำบลสูงเนิน  ต่อไป

ในช่วงเดือนธันวาคม  2564  ทางคณะผู้ดำเนินงานได้ช่วยกันจัดทำแผนงาน  ผลการดำเนินงานเสร็จสิ้นโครงการเพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการส่งทางคณะวิทยาการการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู