การดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ล่วงเข้าสู่เดือนธันวาคม หลังการลงพื้นที่เพื่อทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดจำนวน20หลุมในหมู่บ้านระกาใต้ทางคณะดำเนินงานได้ร่วมประชุมวางแผนร่วมกับผู้นำชุมชนเพื่อขอเข้าพื้นที่ในการทำบ่อธนาคารน้ำใต้ดิน และเพื่อให้ปลอดภัยในช่วงการมีโรคระบาดโควิด19การป้องกันและปฏิบัติตามกฎระเบียบ สร้างความสบายใจให้กับทีมงานและชาวบ้าน

ในการปฏิบัติงานทำบ่อธนาคารน้ำใต้ดินทางทีมงานดำเนินการได้แบ่งกลุ่มออกเป็น2กลุ่ม เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและได้ประสิทธิภาพในการทำงาน การขุดบ่อน้ำเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ เพราะความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันทั้งทีมงานและกลุ่มชาวบ้านเป็นอย่างดี และในเดือนธันวาคมนี้ทางคณะผู้ดำเนินงานตำบลบ้านปรือได้สรุปจัดทำเอกสารรายงานTSI เพื่อส่งให้กับผู้รับผิดชอบโครงการธนาคารน้ำใต้ดินที่ต้นสังกัดต่อไปด้วย

จากการปฏิบัติงานสร้างบ่อธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดในหมู่บ้านระกาใต้ได้ดำเนินงานมายในระยะหนึ่งทำให้รับรู้ได้ถึงความรู้สึกดีใจและพอใจของชาวบ้านที่ได้รับสิ่งที่สร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน เพื่อที่จะได้ต่อยอดให้เกิดความสำเร็จต่อไปทางคณะผู้ดำเนินการโครงงานธนาคารน้ำใต้ดินก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะยังคงอยู่คู่กับชาวบ้านเกษตรกรสืบไป

อื่นๆ

เมนู