ข้าพเจ้า นางสาว ศุภนิดา  บุญวัน ประเภท ประชาชน  เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS02   โดยเริ่มทำงานเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
            ส่วนการลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของชุมชน จากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรือ ผู้นำชุมชนตำบลบ้านปรือ ทั้ง 15 หมู่บ้านและกำนัน โดยเพื่อที่จะทำการสำรวจและเก็บข้อมูลที่ได้จากผู้นำชุมชนในลำดับเริ่มต้นมาใช้ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ของข้อมูลตามกลุ่มเป้าหมายทั้ง 16 ตัวชี้วัดของ อว. ได้ให้มาตามเอกสารที่แนบ 1
             ข้าพเจ้าได้เข้าไปสอบถามผู้ใหญ่บ้าน ในหมู่ 1 บ้านปรือ ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ และได้พูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นคนในพื้นที่อยู่และทำมาหากิน มาเป็นระยะเวลาหลายปีหลังจากที่ได้พูดคุย และซักถามความเป็นอยู่และความเป็นมาของหมู่บ้าน  ข้าพเจ้าได้ซักถามข้อมูลอย่างละเอียดตามแบบสอบถามที่ทางส่วนกลางให้มาและได้ให้ข้อมูลแก่ข้าพเจ้า รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้ แบบฟอร์ม01 สำรวจข้อมูลพบว่าการประกอบอาชีพส่วนใหญ่ในชุมชนมีการทำอาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกข้าว และชุมชนบ้านปรือ หมู่ 1 ได้มีการจัดตั้งศูนย์วิสาหกิจการเกษตร ขึ้นเพื่อช่วยเหลือคนในชุมชนหมู่บ้าน ในด้านการทำนา และจำหน่ายที่เกี่ยวกับเกษตร แต่โดยส่วนใหญ่แล้วคนในชุมชนก็ยังยากจนอยู่มาก สาเหตุที่สำคัญเลยคือ คนส่วนใหญ่ของชุมชนปลูกพืชเชิงเดี่ยว หลังจากทำนาเสร็จก็ไม่ได้ปลูกพืชอย่างอื่นเลย
          ในการนี้ ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลดังกล่าวส่งต่อส่วนกลางเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเพื่อเขียนเรียบเรียงเชิงวิชาการในการนี้ ดิฉันจะนำข้อมูล ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการเพื่อที่จะทำให้ชุมชนมีการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนตามศาสตร์ของพระราชาในลำดับต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู