ในเดือนกรกฎาคมนี้เป็นการลงมือปฏิบัติการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินตามที่ได้วางแผนไว้ในเดือนที่ผ่านมา ข้าพเจ้าและคณะได้แบ่งกลุ่มเพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่หมู่ที่15บ้านปทุมเมฆ โดยแบ่งคณะทำงานออกเป็น2กลุ่มใหญ่กลุ่มละ8คน เพื่อจะได้สะดวกในการจัดหาเครื่องมือให้เหมาะสมกับทีมงาน การลงพื้นที่ครั้งนี้ทางข้าพเจ้าและคณะได้ประสานงานกับทางผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านให้ทราบถึงจำนวนทีมงานที่ลงพื้นที่เพื่อให้ปลอดภัยในการเข้าออกพื้นที่ เนื่องจากในช่วงนี้ได้มีการระบาดของโรคโควิด19 จากผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงได้เดินทางกลับภูมิลำเนาโดยไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบ ดังนั้นแล้วทางข้าพเจ้าและคณะจึงต้องใช้ความระมัดระวังในการลงพื้นที่เป็นอย่างมาก เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วในช่วงเช้าเวลา 08.30 น. ข้าพเจ้าและทีมงานทั้ง8คนจึงได้ลงมือปฏิบัติการขุดบ่อธนาคารน้ำใต้ดินช่วยกันคนละไม้คนละมือ โดยขุดลึก2เมตร และกว้างประมาณ80เซนติเมตร ขณะเดียวกันทางชาวบ้านเจ้าของพื้นที่ที่ร่วมโครงการก็ได้ให้กำลังใจและจัดเตรียมอาหารการกิน น้ำดื่มช่วยอีกทางหนึ่ง ซึ่งเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆที่พอจะช่วยเหลือกันได้แบบวิถีชนบทของเราอย่างเรียบง่าย

ในการสร้างบ่อธนาคารน้ำใต้ดินนี้ทางทีมงานได้ให้ความรู้เสริมด้านประโยชน์ในการใช้งานให้กับชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการด้วย เช่น

-ธนาคารน้ำใต้ดินช่วยลดการเกิดน้ำท่วมขังได้ในฤดูฝน

-ช่วยให้พื้นดินชุมชื้นพืชพันธุ์ต้นไม้เขียวขจี

-ช่วยเก็บกักน้ำไว้ใช้น่าแล้ง โดยการการเจาะบาดาล ดูดน้ำขึ้นมาใช้ได้

-ลดปัญหาการเกิดน้ำขังซึ่งจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้

และการสร้างบ่อธนาคารน้ำใต้ดินให้กับชาวบ้านครั้งนี้ ทำให้ชาวบ้านในชุมชนรู้สึกยินดีมากและขอบคุณที่มีโครงการดีๆนี้ด้วย

อื่นๆ

เมนู