การลงพื้นที่ปฎิบัติงานเดือนมิถุนายน2564ร่วมกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรโครงการธนาคารน้ำใต้ดินได้คัดเลือกหมู่บ้านที่จะดำเนินกิจกรรมจำนวน2หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านระกาใต้และหมู่บ้านปทุมเมฆในการลงพื้นที่ครั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด19 กำลังระบาด ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ทางอาจารย์และคณะทีมงานจึงได้จัดนำเอาเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในครัวเรือนไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย และการคัดเลือกชาวบ้านที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด เพื่อประโยชน์ในชุมชนอย่างยั่งยืนนั้นจะได้ทราบถึงความต้องการและจำนวนของชาวบ้านที่จะเข้าร่วมโครงการโดยจะเริ่มโครงการภายในเดือนมิถุนายน 2564 นี้

ในวันที่12 มิถุนายน 2564 ทางคณบดีขอเรียนเชิญร่วมประชุม ที่ห้องประชุมสหวิทยาการจัดการชั้น2 เพื่อทำความเข้าใจและชี้แจงการดำเนินงานในเดือนมิถุนายน 2564 เกี่ยวกับการสร้างบ่อธนาคารน้ำใต้ดินแบบระบบปิด โดยจะจัดสร้างให้ครบ40บ่อและเริ่ม10บ่อแรกในเดือนมิถุนายน – กรกกฎาคม 2564 การสร้างบ่อธนาคารน้ำใต้ดินแบบระบบปิดจะมีวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในการจัดสร้างมาให้ความรู้กับผู้จ้างงานและประชาชนที่จะเข้าร่วมโครงการ ใน2บ่อแรกที่บ้านผู้ใหญ่และคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อเป็นบ่อสาธิตในครั้งนี้

ธนาคารน้ำใต้ดินแบบระบบปิดคืออะไร

ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดใช้หลักการขุดบ่อเพื่อส่งน้ำไปเก็บไว้ที่ชั้นน้ำบาดาลขนาดและความลึกของบ่อขึ้นอยู่กับสภาพและชั้นดินของแต่ละพื้นที่

ประโยชน์ที่จะได้รับจากธนาคารน้ำใต้ดินแบบบระบบปิด

1.ช่วยลดปัญหาจากการใช้น้ำทิ้งในครัวเรือนได้ไม่ให้เกิดน้ำขังเน่าเสียเป็นที่เพาะเชื้อโรคได้

2.แก้ปัญหาน้ำสกปรก เพราะระบบน้ำแบบปิดจะช่วยกรองน้ำให้สะอาดขึ้น

3.แก้ปัญหาภัยแล้ง เพราะสามารถดูดน้ำจากธนาคารน้ำใต้ดินใช้ได้ตลอดเวลา

4.แก้ปัญหาน้ำเค็ม เพราะมวลน้ำเค็มจะมีน้ำหนักมากกว่าน้ำจืด ฉะนั้นน้ำเค็มจะอยู่ด้านล่างลงไป

 

อื่นๆ

เมนู