ข้าพเจ้านายพงศกร ศิริสำราญ นักศึกษาผู้รับจ้างงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) และคณะได้มีการลงพื้นที่พบผู้นำชุมชน ชาวบ้านโดยในเดือนมีนาคมได้เข้าไปยังพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลชุมชนตำบลบ้านปรือในหมู่บ้านตาสะดำน้อย หมู่บ้านตาสะดำใหญ่ หมู่บ้านระกาใต้  หมู่บ้านเพชรและหมู่บ้านสระตะเคียนในส่วนของข้อมูลครัวเรือนชุมชน และโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบว่าหลังจากที่สถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 ระบาดทำให้วิถีชีวิตของผู้คนในหมู่บ้านเปลี่ยนไปทั้งเรื่องการเดินทางรายได้ ความเป็นอยู่ การดำเนินชีวิตความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ประชากรเกิดความวิตกกังวลใจเป็นอย่างมากแต่ประชากรก็ให้ความร่วมเป็นอย่างดีในมาตรการการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของรัฐบาลที่มีให้เช่นการกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ หลีกเลี้ยงแหล่งชุมแออัดและการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงเป็นต้นและยังพบอีกว่าประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงสัตว์ รายได้ส่วนใหญ่มาจากการทำการเกษตรกรรมในครัวเรือนจึงทำให้เกิดความจำเป็นต้องใช้น้ำเป็นอย่างมากเพื่อใช้อุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรม แต่ปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการการใช้น้ำของผู้คนในชุมชนเหล่านี้

ซึ่งผู้สำรวจจะได้รับข้อมูลจากการลงพื้นที่ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในเดือนมีนาคม ทั้ง 2 ชุด ได้แก่ แบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชนและแบบฟอร์ม 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 นักศึกษาทำหน้าที่ในการนำข้อมูลที่ได้รับในแบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชนและแบบฟอร์ม 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ไปกรอกแบบฟอร์มเพื่อส่งข้อมูลให้ครบถ้วน

ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูล ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการในลำดับต่อไป

อื่นๆ

เมนู