1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง
  4. MS01(2) การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม 2564

MS01(2) การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม 2564

ในการดำเนินงานของโครงการก็ล่วงเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนสิบของปีซึ่งเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวเเต่การดำเนินโครงการก็ยังพัฒนาเเละเป็นไปอย่างต่อเนื่องถึงเเม้ในสถานการณ์ปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างมากเพราะเป็นโรคติดต่อร้ายเเรงที่คร่าชีวิตประชาชนพี่น้องชาวไทยเเละชาวโลกไปเป็นจำนวนมากถือว่าเป็นโรคเลวร้ายที่สุดที่ไทยไม่เคยเจอมาก่อนในรอบ 100 ปี แต่ผู้ปฏิบัติงานเองนั้นก็ได้เล็งเห็นความสำคัญของโครงการธนาคารน้ำใต้ดินเป็นอย่างมากเพราะโครงการธนาคารน้ำใต้ดินนั้นเป็นโครงการที่สามารถแก้ปัญหาในพื้นที่ได้จริงจากการปฏิบัติงานของผู้ดำเนินงานเห็นว่าหลังจากได้ทำธนาคารน้ำใต้ดินนั้นทำให้พื้นที่เกิดปัญน้ำท่วมขังมีน้ำขังน้อยลงพื้นที่ที่แห้งแล้งกลับมาชุ่มชื้นและสามารถต่อยอดในการทำการเกษตรให้มีผลผลิตที่มากขึ้นทำให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นว่าโครงการธนาคารน้ำใต้ดินนั้นไม่ใช่แค่แก้ปัญหาแค่เรื่องดิน เรื่องน้ำเท่านั้น อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นจากเดิม

จากการที่ได้ดำเนินงานมาของผู้ปฏิบัติงานทำให้เห็นว่าธนาคารน้ำใต้ดินสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง และแก้ปัญหาน้ำท่วมขังได้เป็นอย่างดีเพราะแนวคิดการทำธนาคารน้ำใต้ดินนั้นนอกจากลดปัญหาการขาดแคลนน้ำยังช่วยลดปัญหาเรื่องน้ำท่วมขังด้วยอีกทั้งยังสร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่เกษตรกรรมได้ดีน้ำฝนที่ตกจากที่สูงไหลลงพื้นที่ต่ำพื้นที่สูงจึงไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ขณะที่พื้นที่ต่ำก็กลายเป็นแหล่งรวมน้ำฝนจนเกิดปัญหาน้ำท่วมขังการทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดนั้นจะช่วยให้เกษตรกรเก็บน้ำส่วนเกินลงสู่ใต้ดินได้ด้วยเหตุนี้เองพื้นที่ทำธนาคารน้ำใต้ดินนั้นจึงเกิดความชุ่มชื้นไม่แห้งแล้งและไม่มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ที่ทำธนาคารน้ำใต้ดิน

 

 

 

 

 

 

 

ในการทำงานนั้นอาจมีข้อติดขัดและข้อจำกัดอยู่บ้างในสถานการณ์ที่ยากลำบาก ณ ขณะนี้แต่คณะผู้ดำเนินงานก็เล็งเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนจึงทำให้การทำงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดที่จะพัฒนาโครงการเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับส่วนรวมแม้การทำงานในข้อจำกัดของพื้นที่นั้นๆ และปฏิบัติตามกฎระเบียบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก็ตาม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่หน่วยงานสาธารณสุขได้คำแนะนำ

 

และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการที่กระผมและคณะผู้ดำเนินงานได้จัดทำให้กับชุมชนในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อชุมชนและเป็นต้นแบบในการในการขยายผลโครงการในพื้นที่ต่อๆไป

 

อื่นๆ

เมนู