“น้ำ”ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงอยู่ ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ เช่นพืช สัตว์ และมนุษย์  โดยในร่างกายมนุษย์นั้น ประกอบไปด้วยน้ำถึง2ใน3ส่วน และในพื้นที่3ใน4ส่วนของพื้นที่โลกคือ น้ำ ดังนั้น น้ำจึงเป็นทรัพยากรที่มีค่า และมีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อระบบนิเวศน์ของโลก หากเกิดภาวะขาดแคลนน้ำ หรือน้ำมีไม่เพียงพอ จะมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก อย่างมาก การป้องกันภาวะดังกล่าว จึงควรเป็นหน้าที่ของทุกคนในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ เพื่อให้มีใช้อย่างเพียงพอในอนาคต

ในการดำรงชีวิตของมนุษย์นั้น น้ำคือสิ่งที่ขาดไม่ได้เลย นอกจากจะใช้รับประทานโดยตรงแล้วยังใช้น้ำเป็นส่วนประกอบของอาหาร ส่วนผสมของยา ใช้ชำระล้างร่างกาย เครื่องนุ่งห่ม หรือสิ่งของต่างๆ รวมถึงใช้เพื่อการเกษตร และอุตสาหกรรม  โดยน้ำที่ใช้ทั้งหมดคือน้ำจากธรรมชาติ  คือน้ำฝน

การนำน้ำมาใช้ของมนุษย์ ทำได้โดยการสร้างภาชนะรองรับน้ำ เช่นถังน้ำหรือ โอ่งใส่น้ำ หรือการสร้างพื้นที่เก็บน้ำขนาดใหญ่เช่น บ่อน้ำ หรือ อ่างเก็บน้ำ รวมถึงพื้นที่เก็บน้ำที่เกิดเองตามธรรมชาติ โดยการต่อท่อสูบน้ำมาใช้ประโยชน์อย่างไรก็ตามมนุษย์ไม่สามารถเก็บน้ำฝนทั้งหมดไว้ได้ เมื่อน้ำฝนตกลงถึงพื้นดิน น้ำบางส่วนก็จะระเหยเป็นไอ อีกส่วนก็ท่วมขังตามพื้นที่ และอีกส่วนก็ซึมลงสู่ชั้นใต้ดิน ซึ่งมีพื้นที่เก็บน้ำจำนวนมหาศาล เปรียบได้กับการฝากเงินในธนาคาร เมื่อน้ำซึมลงใต้ดิน ปริมาณน้ำใต้ดินจะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้โดยการขุดเจาะให้ถึงน้ำเหล่านั้น เพื่อสูบน้ำขึ้นมาใช้งาน เปรียบเหมือนกับการถอนเงินในธนาคาร นั่นเอง

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู