โครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ประจำเดือนธันวาคม

การดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดในเดือนธันวาคม ทางคณะดำเนินงานตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง ได้มีการบันทึกข้อมูล CBD ในด้านของเกษตรกรในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น เเละสัตว์เลี้ยงในท้องถิ่น ในพื้นที่ตำบลบ้านปรือ จะนั้นคณะดำเนินงานตำบลบ้านปรือ ได้ช่วยกันตรวจสอบความเรียบร้อยเเละเเก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดของข้อมูลที่มีปัญหาในการบันทึกข้อมูลของระบบ CBD  ลงในระบบของ U2T และทางทีมทางได้มีการลงพื้นที่สาธิตการทำธนาคารน้ำใต้ดินในแก่ชาวบ้าน บ้านระกาใต้ หมู่ 10 ตำบลบ้านปรือ เพื่อเป็นองค์ความรู้และแนวทางให้สำหรับชาวบ้านในพื้นที่ที่สนใจ

ทั้งนี้การดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ในส่วนตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการเข้าสู่เดือนธันวาคม เป็นการดำเนินงานเดือนสุดท้ายท้ายของโครงการ ตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน 11 เดือน ได้ดำเนินงานทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดจำนวนทั้งสิ้น 40 หลุมในตำบลบ้านปรือ การดำเนินงานธนาคารน้ำใต้ดินทางคณะดำเนินงานได้ร่วมทำการประชุมวางแผนงานร่วมกับผู้นำชุมชนเพื่อขอเข้าพื้นที่ในการทำบ่อธนาคารน้ำใต้ดิน และเพื่อให้ปลอดภัยในช่วงการมีโรคระบาดโควิด19การป้องกันและปฏิบัติตามกฎระเบียบ สร้างความสบายใจให้กับทีมงานและชาวบ้าน

วันที่  8 ธันวาคม 2564 คณบดีคณะวิทยาการจัดการนำโดยท่าน รองศาสตราจารย์ดร. ปรีชา ปาโนรัมย์ และคณะผู้ดำเนินโครงการ ได้มีการประชุมหารือกันผ่านระบบออนไลน์ Google Meet เพื่อหาแนวทางในการลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยในการดำเนินงานจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินของตำบลบ้านปรือ  โดยในการลงพื้นที่ดำเนินโครงการเป็นไปอย่างระมัดระวัง เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19

 

คลิปวิดิโอประจำเดือนธันวาคม

 

อื่นๆ

เมนู