การดำเนินงานในเดือนพฤศจิกายน

การดำเนินงานทีมงานตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง ได้มีการจัดเตรียมการในการดำเนินการทำธนาคารน้ำใต้ดิน ในพื้นที่บ้านระกาใต้ ตำบลบ้านปรือ เเละได้ทำการประชุมหารือกันในระบบออนไลน์ผ่าน Google Meet ตามมาตรการสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อหาแนวทางในการดำเนินงานจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินในหลุมที่ได้ทำการสำรวจชาวบ้านในพื้นที่ โดยคณะดำเนินการมีการแบ่งทีมออกเป็น 2 ทีม  ทีมงานคณะดำเนินงานตำบลบ้านปรือ ได้ทำการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในการทำธนาคารน้ำใต้ดินในบ้านระกาใต้ ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยทางผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านบ้านระกาใต้ได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานครั้งนี้เป็นอย่างดี เพือให้สามารถทำการดำเนินการทำธนาคารน้ำใต้ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

นอกจากการทำธนาคารน้ำใต้ดิน ในพื้นที่บ้านระกาใต้ ตำบลบ้านปรือ ยังมีการเก็บข้อมูล CBD โดยการลงพื้นที่เก็บข้อมูล CBD  และบันทึกข้อมูลลงในระบบ U2T ให้ครบตามจำนวนข้อมูลที่ได้ระบุไว้ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล CBD จะเก็บข้อมูลทั่วทั้งตำบลบ้านปรือ ประกอบไปด้วย ข้อมูลร้านอาหาร ข้อมูลเกษตรกรในท้องถิ่น ข้อมูลสัตว์เลี้ยง ข้อมูลพืช เป็นต้น การดำเนินการเก็บข้อมูลในครั้งนี้นั้นสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ต้องขอขอบพระคุณทางผู้นำชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบ้านปรือ ที่เสียสละเวลาและให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลกับทางทีมงานเพื่อนำบันทึกลงระบบ เพื่อส่งข้อมูลไปยังส่วนกลางในการประมวลผลข้อมูลเเละนำไปพัฒนาชุมชนต่อไป

คลิปวิดิโอประจำเดือนพฤศจิกายน

อื่นๆ

เมนู