ภัยแล้งและปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นกับพี่น้องชอบภาคอีสานหลายต่อหลายครั้งส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไม่มากก็น้อยเนื่องจากพื้นที่เขตอีสานเป็นที่ราบลุ่มแอ่งกระทะมักมีน้ำท่วมขังเป็นหย่อมอยู่เสมอและเมื่อภัยแล้งมาถึงก็ทำให้น้ำไม่เพียงพอต่อการใช้อุปโภคบริโภคปัญหาเหล่านี้เกิดซ้ำไปซ้ำมาจนให้ผู้ปฏิบัติงานเล็งเห็นว่าควรเข้ามาช่วยเหลือและแก้ปัญหาเรื่องนี้เป็นลำดับแรกซึ่งในเดือนพฤศจิกายนได้เริ่มปฎิบัติงานโดยมีการนัดหมายผู้นำชุมชนเพื่อทราบแนวทางการปฎิบัติในการลงพื้นที่เพื่อปฎิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามแนวทางการปฎิบัติของหน่วยงานสาธารณสุขที่แนะนำจากนั้นได้นัดหมายเจ้าของพื้นที่ในการทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินผ่านทางผู้นำชุมชนเพื่อเข้าขุดหลุมในพื้นที่ที่ทำโครงการให้ความรู้ความเข้าใจกับเจ้าของพื้นที่และมีเจ้าของพื้นที่บางที่อาสาที่จะขุดหลุมรอเพื่อเป็นการลดชั้นตอนการทำงานให้รวดเร็วยิ่งขึ้น และในส่วนของการทำงานอาจมีข้อติดขัดและข้อจำกัดในการลงพื้นที่อยู่บ้างอย่างในบางพื้นที่เมื่อขุดหลุมลงไปก็พบปัญหาคือหินด้านล่างเป็นดินกรวดทำให้การทำงานของเรายากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามข้าพเจ้าก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงการจึงได้ดำเนินการโครงการอย่างต่อเนื่องเพราะเห็นว่าการทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินนั้น สามารถลดปัญหาน้ำท่วมขังและพลิกฟื้นผืนดินให้ชุ่มชื้นกลับมาดังเดิม

การที่ข้าพเจ้าและคณะผู้ดำเนินงานได้เลือกพื้นที่ที่ทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินนั้นเล็งเห็นว่าเกินปัญหาดังกล่าวอย่างมากเพราะอยู่ในพื้นที่ราบรุ้มมักเกิดปัญหาน้ำท่วนขัง เน่าเสียและแห้งแล้งเป็นจำนวนมาก ข้าพเจ้าจึงเลือกการทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดเพื่อให้เหมาะสมต่อพื้นที่ชุมชน

ข้าพเจ้าและคณะผู้ดำเนินงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินโครงการในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนไม่ทางตรงก็ทางอ้อมอีกทั้งยังเป็นแบบอย่างในการดำเนินโครงการให้แก่ชุมชนและพื้นที่อื่นๆต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags: ,

อื่นๆ

เมนู