1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง
  4. MS01(2) การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

MS01(2) การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินนั้นมีความจำเป็นอย่างมากต่อพื้นที่ในเขตภาคอีสานเพราะเป็นพื้นที่ราบล่มที่ประชากรส่วนใหญ่ประกอบเกษตรกรรมมีความต้องการใช้น้ำเป็นอย่างมาก เเต่ปริมาณน้ำมักสวนทางจากความเป็นจริงที่ประชากรต้องการใช้น้ำในการอุปโภคบริโภค  ซึ่งธนาคารน้ำใต้ดินดินสามารถเเก้ปัญหาเหลานี้ได้อย่างบูรณาการเป็นรูปธรรมเพราะธนาคารน้ำใต้ดินนั้นเป็นการบริหารจัดการน้ำใต้ดินแบบครบวงจรที่มีความยั่งยืน โดยการนำน้ำเข้าไปกักเก็บไว้ที่ชั้นใต้ดินในชั้นหินอุ้มน้ำในช่วงหน้าฝน และนำออกมาใช้เมื่อยามต้องการ เพื่อแก้ปัญหาด้านต่างๆ เช่น ปัญหาน้ำแล้ง น้ำท่วม น้ำหลาก การรุกล้ำของน้ำเค็ม น้ำกร่อย เป็นต้น อีกทั้งยังช่วยป้องกันการเสียสมดุลของน้ำใต้ดินได้อีกด้วย

เเละประโยชน์จาการทำธนาคารน้ำใต้ดินนี้คณะผู้ดำเนินงานหวังเป็นอย่างว่า จะเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆ ในการบริหารจัดการน้ำอย่างยั้งยืนต่อไป

         

         

                     

Tags:

อื่นๆ

เมนู