นางสาวฐาปนี หงษ์หลง (ผู้รับจ้างงาน ประเภทบัณฑิตจบใหม่) หลักสูตร MS01 (2) การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน  ประจำตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้ “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)”             

การทำโครงการธนาคารน้ำได้ดินระบบปิดนั้นได้เข้าสู่เดือนสุดท้ายของโครงการ ทีมงานผู้ปฏิบัติงานตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทำธนาคารน้ำได้ดินตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่กำหนดมาในระยะเวลาของโครงการเป็นจำนวน 40 หลุม แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 คณะอาจารย์และผู้ดูแลประจำโครงการร่วมกับผู้ปฏิบัติงานได้ประชุมผ่านระบบออนไลน์เพื่อสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินงานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน และชี้แจงเกี่ยวกับการลงพื้นที่ตรวจสอบธนาคารน้ำใต้ดินที่ผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ปฏิบัติ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2564

     

ในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ข้าพเจ้าพร้อมทั้งทีมงานได้รับการประเมินโครงการทั้งหมด ทั้งแต่เริ่มทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน ให้กับชุมชนพื้นที่ตำบลบ้านปรือ นำโดยท่านประธานโครงการ รศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการทั้งหมด เพื่อทำการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ว่าได้มีการทำถูกต้องและใช้ประโยชน์ของธนาคารน้ำใต้ดินหรือไม่ แนะนำองค์ความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานและชุมชนในพื้นที่ ที่จะสามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดกับการเกษตรของตนเองตลอดทั้งคนในชุมชน จากการถ่ายทอดความรู้ของการสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน

       

การทำงานในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นอาจมีอุปสรรคปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแต่คณะผู้ดำเนินงานก็ผ่านมาได้ด้วยความสามัคคีที่เกิดขึ้นในหมู่คณะร่วมแรงร่วมใจกันทำงานจนประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ทั้งนี้ข้าพเจ้าและคณะผู้ดำเนินงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินโครงการในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอีกทั้งยังเป็นแบบอย่างในการดำเนินโครงการให้แก่ชุมชนและพื้นที่อื่นๆต่อไป

       

 

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู