1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง
  4. MS01(3) ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืนประจำเดือนพฤษภาคม 2564

MS01(3) ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืนประจำเดือนพฤษภาคม 2564

ผม นายธนกฤต พินัยรัมย์ ประเภท นักศึกษา เป็นผู้จ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(3)
เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดระลอก3 ของโควิด19 ทำให้พวกเราทีมงานธนาคารน้ำใต้ดินตำบาลสูงเนินต้องเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยทีมงานจึงจัดการประชุมเพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติงานให้ปลอดภัยเป้นไปตามนโยบายของรัฐบาล
ทีมงานธนาคารน้ำใต้ดินจึงจะประชุมในวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีการเว้นระยะห่างและสวมแมสตลอดการประชุม


ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ได้ทำการลงพื้นที่โดยคงมาตรการเว้นระยะห่าง และสวมเเมสตลอดเวลา เพื่อความปลอดภัยจากโควิด ทีมงานได้ทำการแจกของเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านและอธิบายโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน

 

อื่นๆ

เมนู