ดิฉัน นางสาวณิชชยา ดาราย้อย ประเภท บัณฑิตจบใหม่ เป็นผู้จ้างงาน MS01(3) ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

?การปฏิบัติงานในเดือนมีนาคม 2564

 

ดิฉันและทีมงานได้เเบ่งกลุ่มลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม (01)แบบสอบถามข้อมูลบุคคล ครัวเรือนและชุมชน และ (02) แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากเชื้อโควิด-19 ซึ่งการลงพื้นที่แต่ละครั้ง เพื่อความสะดวก และความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ดิฉันและทีมงานได้ขอความอนุเคราะห์ จากทางผู้ใหญ่บ้านของแต่ละหมู่บ้านประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านได้ทราบและออกมารวมตัวกัน ณ ศาลากลางหมู่บ้าน โดย

– วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลณ ศาลากลาง บ้านโชค หมู่ 15  และบ้านอังกรวง หมู่ 16

– วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลที่บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 14

– วันที่ 1 มีนาคม 2564 ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูล บ้านกระทุ่ม หมู่ที่ 11

– วันที่ 2 มีนาคม 2564 ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลบ้านพลวง หมู่ที่ 9

– วันที่ 4 มีนาคม 2564 ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลณ ศาลากลางบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 10

– วันที่ 5 มีนาคม 2564 ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลณ ศาลากลางบ้านบัวถนน หมู่ที่ 4

– วันที่ 6 มีนาคม 2564 ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูล ณ ศาลากลางบ้านเสม็ด หมู่ที่ 13

– วันที่ 8 มีนาคม 2564 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ณบ้านปราสาท หมู่ที่ 6

– วันที่ 11 มีนาคม 2564 ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูล ณ ศาลากลางบ้านตะครองใต้ หมู่ที่ 3 และ

– วันที่ 12 มีนาคม 2564 ได้ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูล ณ บ้านตะครองใต้สำหรับหลังคาเรือนที่ตกหล่น

การสำรวจข้อมูลครั้งนี้เพื่อนำมาวิเคราะห์ในเชิงสถิติเเละเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการ เพื่อที่จะทำให้ชุมชนมีการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืนและพัฒนาในลำดับต่อไป

16 มีนาคม 2564

อื่นๆ

เมนู