ลงสำรวจหมู่บ้านตะครองใต้ หมู่ที่3

ดิฉัน นางสาวณิชชยา ดาราย้อย ประเภทบัณฑิตจบใหม่  เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(3)   โดยเริ่มทำงานเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

ลงพื้นที่บ้านตะครองใต้ หมู่ที่ 3 ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

– ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.-12.00 น. ดิฉันและทีมงาน รวมถึงคณะอาจารย์ได้ลงพื้นที่ ณ ศาลากลางหมู่บ้านบ้านตะครองใต้ หมู่ 3 ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้จัดประชุมเพื่อพบปะกำนันและผู้นำชุมชนตำบลสูงเนิน ทั้ง 19 หมู่บ้าน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่จะทำการลงพื้นที่สำรวจในแต่ละชุมชนนั้นๆ โดยจะนำข้อมูลจากผู้นำชุมชนในลำดับเริ่มต้นมาใช้ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ของข้อมูลตามกลุ่มเป้าหมายทั้ง 16 ตัวชี้วัดของ อว. ได้ให้มาตามเอกสารที่แนบ 1

-วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ดิฉันและทีมงานได้นำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์เเละสังเคราะห์ข้อมูลในแบบประเมินเป้าหมายรวบรวมข้อมูลศักยภาพตำบล 16 เป้าหมาย และเตรียมพร้อมในการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลตามแบบฟอร์ม (01) และ (02)

– การลงพื้นที่ในชุมชน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ ณ บ้านสีคิ้ว หมู่ที่ 18 เพื่อสำรวจและเก็บข้อมูลตามแบบสอบถาม ซึ่งได้ทำการหาค่าพิกัด GPS ทั้งที่เป็นกลุ่มเป้าหมายทั้ง 16 ตัวชี้วัดจากเอกสารแนบ 1 ได้มีการพูดคุยกับผู้นำชุมชนและประขาชน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนเป็นอย่างดี

– วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ลงพื้นที่ ณ บ้านป่ายาว หมู่ที่ 12 ข้าพเจ้าได้ลงสำรวจและซักถามข้อมูลอย่างละเอียดตามแบบสอบถามที่ทางส่วนกลางให้มาทุกประการตามเอกสารที่แนบมา และตามแบบฟอร์ม (01) และ (02)

-ลงพื้นที่ปักหมุด พิกัดในแต่ละพื้นที่ตามกลุ่มเป้าหมายทั้ง16 ตัวชี้วัด

ในการนี้ดิฉันจะนำข้อมูล ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการในลำดับต่อไป

18 กุมภาพันธ์ 2564

 

อื่นๆ

เมนู