กระผมนายวริทธิ์ธร   จินดาศรี ผู้ถูกจ้างงานประเภทนักศึกษา รายตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์                                        ในเดือนมิถุนายนผมได้มีหน้าที่ในการลงพื้นที่ไปถ่ายวิดิโอการรณรงค์การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด 19 ในหมู่บ้านในตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งการถ่ายทำนั้นเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. ผู้ปฏิบัติงานแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน ซึ่งหน้าที่ในการรณรงค์ มีทั้งการประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียน และการพูดเชิญชวน เพื่อให้ประชาชนเปิดใจกล้าที่จะฉีดวัคซีน การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวนี้เสร็จสิ้นเพียงในระยะเวลาประมาณ 10.00 น.

   

เมื่อถ่ายทำเสร็จผมก็มีหน้าที่ตัดต่อวิดีโอการรณรงค์เพื่อที่จะเผยแพร่ลงในพื้นที่สาธารณะ ซึ่งผมใช้เวลาในการตัดต่อประมาณ 2-3 ชม. จึงได้ส่งต่อให้พี่ ๆ ผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่

อีกส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานคือ ผมได้ศึกษาการทำธนาคารน้ำใต้ดินตามหมู่บ้านในพื้นที่ภาคอิสาน และในเขตพื้นที่ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อที่จะลงปฏิบัติงานจริงในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 และวันที่ว่างไปเนื่องจากมหาลัยได้มีการจัดการเรียนการสอนจึงทำใหนักศึกษาต้องเรียนควบคู่กับการทำงานที่ได้รับมอบหมายของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณการ (มหาวิทยาลัยสู่สังคม)

 

อื่นๆ

เมนู