ดิฉันนางสาวปนิดา  ศรีโสภา ประเภทจ้างงาน นักศึกษา เป็นผู้ถูกจ้างงานในตำบลสูงเนิน อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์                        การทำงานในเดือนนี้เป็นการทำงานที่ค่อนข้างสำเร็จไปได้ด้วยดีเพราะในด้านการกรอกข้อมูล 01 และ 02 ได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลและกรอกข้อมูลเรียบร้อยทุกหมู่บ้านในตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ทั้งนี้การทำงานของเราค่อนข้างเป็นทีมเวิร์คที่ดีมากขึ้นเพราะ แบ่งทีมงานออกเป็น 2 ส่วน ในส่วนที่ 1 เป็นส่วนที่ต้องลงพื้นที่ทำการเก็บข้อมูลที่ยังตกค้างให้เสร็จสิ้นและครบทุกหลังคาเรือน และในส่วนที่ 2 เป็นการนำข้อมูล 01 และ 02 มากรอกใส่แบบฟอร์มให้เสร็จสิ้นและทันเวลาที่กำหนดซึ่งทีมของเราก็ทำได้สำเร็จ

     

อีกหนึ่งส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานคือการเรียนออนไลน์เกี่ยวกับทักษะในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ด้านดิจิทัล จิตวิทยาสังคม การทำงานเป็นทีม ภาษาอังกฤษ และด้านการเงิน ซึ่งการเรียนทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป็นความรู้และเป็นแหล่งสนับสนุนในการทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

และอีก 1 เรื่องที่ได้เริ่มปฏิบัติในเดือนนี้คือ เริ่มที่จะลงชุมชนไปขอความร่วมมือกับคนในชุมชนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวักบุรีรัมย์ เพื่อได้พูดคุยเรื่องการทำธนาคารน้ำใต้ดินให้กับคนในชุมชนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและเพิ่มศักยภาพที่แข็งแรงให้กับคนในชุมชน ทั้งนี้ผู้ที่ลงปฏิบัติในส่วนนี้ก็ล้วนเป็นคนในพื้นที่ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ทั้งสิ้น เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคโควิด 19 ระลอก 3 ระบาดหนักขึ้นในประเทศ ส่วนผู้ที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ก็ช่วยงานอย่างอื่นที่สามารถช่วยได้และคอยให้กำลังใจกันอยู่เสมอ

 

อื่นๆ

เมนู