ดิฉัน นางสาวพรรัตน์ดา  ธรรมสาร ประเภทนักษา เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีมย์ MS01 (3) หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างย่งยืน

การปฏิบัติงานในวันที่12 เดือนมิถุนายน 2564 ได้เข้าร่วมทีมงาน และคณะอาจารย์ที่รับผิดชอบโครงการ ณ ห้องสหวิทยาการจัดการชั้น2มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อทำความเข้าใจวิธีการดำเนินงาน  ประโยชน์ของการทำธนาคารน้ำใต้ดิน และ ไ ด้ฟังวิธีการทำธนาคารน้ำใต้ดิน และได้ร่วประชุมวางแผนวันที่จะไปลงพื้นที่เพื่อไปปฏิบัติงานและประชุมทีมงานคัดเลือกครัวเรือนที่จะทำการขุดหลุมทำธนาคารน้ำใต้ดินและเตรียมพื้นที่ที่จะลงไปดำเนินการในเดือนถัดไป และจัดการอบรมทักษะการทำธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิดโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เนื่องด้วยดิฉันเป็นนักศึกษาดิฉันกับทีมที่เป็นกลุ่มนัศึกษาไม่ได้ไปลงพื้นที่พร้อมกับกลุ่มบัณฑิตและกลุ่มประชาชนเนื่องจากมีมีเรียนกันทั้งหมดทำให้ไปลงพื้นที่พร้อมกันไม่ได้กลุ่มนักศึกษาเลยประชุมกันหาวันที่สามารถไปลงพื้นที่ปฏิบัติงานได้ในขณะรอลงพื้นที่ดิฉันก็ศึกษาวิธิการทำธนาคารน้ำใต้ดินไปด้วยค่ะ

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FTP-2c1zsqM0%3Ffbclid%3DIwAR2593RHW3IZ4DDdikfs2N8LjnEIMG8PUy4AI9VsrZ6UwQNVR8sCLxjMv5I&h=AT0d8-DQy5ryaTOYpzG7sRItvFjyTPudgkkdJ–tLuRq5FBAvAKtRYX7p9mV5DQRhv4RWdqqs6ieX4jZYStOwHe7k-Xx1V-z8A_Kh-OJ2OLBh-58H7oFLDud-mS98LJe1VpKOw

อื่นๆ

เมนู