ดิฉัน นางสาว รุ่งนภา ประเสริฐ ประเภทประชาชนเป็นผู้จ้างงานของ ต.สูงเนิน อ. กระสัง จ.บุรีรัมย์ หลักสูตร การสร้างธนาคารนใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MSO1(3)

ในการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายนนี้ ดิฉันได้รับมอบหมายจากบัณฑิตให้สัมภาษณ์ข้อมูล เกี่ยวกับข้อมูลในแต่ละครัวเรือนของในแต่ละหมู่บ้าน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และนำส่งเอกสารที่สัมภาษณ์เก็บข้อมูลเสร็จแล้ว ให้กับบัณฑิต นักศึกษาเพื่อทำการคีย์ข้อมูลในต่อไป

อื่นๆ

เมนู