ข้าพเจ้านางสาวพิมพ์วิภา กันหาวรรณะ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ เป็นผู้ปฏิบัติงานตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืนซึ่งมีทั้งหมด 19 หมู่บ้าน โดยมีทีมงานทั้งหมด 20 คน โดยแบ่งประเภทบัณฑิตจบใหม่ 10 คนประเภทประชาชน 5 คนและประเภทนักศึกษา 5 คน

ก่อนการปฏิบัติงาน

ข้าพเจ้าและทีมงานเริ่มทำงานวันแรกเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งอาจารย์ประจำหลักสูตรได้นัดประชุมทีมงานวางแผนการปฏิบัติงานแลัแบ่งหน้าที่ปฏิบัติงานเพื่อออกสำรวจและเก็บข้อมูลตามแผนการปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงาน

การลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:30 – 12.00 น.ที่ศาลากลางหมู่บ้านบ้านตะครองใต้ หมู่ 3 ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน กำนันและผู้ใหญ่บ้านของชุมชนทั้ง 19 หมู่บ้าน ซึ่งข้าพเจ้าและทีมงานทำการสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้นำชุมชนในลำดับเริ่มต้นมาใช้ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลตามกลุ่มเป้าหมายทั้ง 16 ตัวชี้วัดของ อว.

ในส่วนของการลงพื้นที่ตามหมู่บ้านนั้นข้าพเจ้าและทีมงานได้ทำการลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลแบบสอบถาม 01 และ 02 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ที่บ้านสีคิ้ว หมู่ 18 ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ในเวลา 09.30 – 12.00 น. และวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ที่บ้านป่ายาว หมู่ 12 ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ในเวลา 09.30 – 12.00 น. ข้าพเจ้าและทีมงานได้ซักถามข้อมูลอย่างละเอียดตามแบบสอบถาม ซึ่งส่วนใหญ่พบว่าชาวบ้านทำการเกษตร ทำนาและเลี้ยงสัตว์เช่น วัว ควายเป็นส่วนใหญ่ ประชาชนให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี

 

ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลที่ได้สำรวจมาส่งต่อให้ทางส่วนกลาง เพื่อให้ทางส่วนกลางนำไปวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงข้อมูลในเชิงวิชาการเป็นลำดับต่อไป

อื่นๆ

เมนู