1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง
  4. การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตำบลสูงเนิน ประจำเดือน มิถุนายน 2564

การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตำบลสูงเนิน ประจำเดือน มิถุนายน 2564

กระผม นายณรงค์ ประจัญบาล ประเภทประชาชนผู้จ้างงานตำบลสูงเนิน
อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ms01(3)
ขณะนี้เป็นช่วงสถานการณ์ระบาด covid-19 ในประเทศไทยที่ค่อนข้างรุนแรงมียอดผู้ติดเชื้อจำนวนหลักพันรายทุกวันวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 กระผมและทีมงานของตำบลสูงเนินได้ลงพื้นที่รณรงค์ให้ความรู้ในการลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด 19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้ชาวบ้านในการลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด19 ครับ
วันที่ 12 มิถุนายน 2564 กระผมได้เข้าร่วมประชุมโดยท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อทำความเข้าใจในการทำงานจัดลำดับขั้นตอนเลยต้องลงพื้นที่จริงเพื่อที่จะสร้างธนาคารน้ำใต้ดินในชุมชนตำบลสูงเนิน
วันที่ 13 มิถุนายน 2564 อบรมเสริมสร้างทักษะความรู้ในการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินจากคลิปที่ทางคณะอาจารย์ส่งให้และได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมตามสื่อออนไลน์ต่างๆ
วันที่ 14 มิถุนายน 2564 กระผมลงพื้นที่ร่วมกับทีมงานตำบลสูงเนินได้รวมกันคัดเลือกครัวเรือนที่ลงชื่อสมัครใจในการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินนำร่องคือชุมชนบ้านหนองม่วงหมู่ 10 ตำบลสูงเนิน จำนวน 10 หลุม จึงได้ลงพื้นที่จริงเพื่อดูความเหมาะสมในการสร้าง แนะนำให้เจ้าของครัวเรือนเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นวัสดุธรรมชาติหรือที่มีอยู่แล้วในครัวเรือนอย่าง เช่น ลูกมะพร้าวแห้ง,ก้อนอิฐบล็อกเก่าๆ เป็นต้น ซึ่งหากครัวเรือนใดไม่มีวัสดุอุปกรณ์ทางทีมงานของเราก็จะได้จัดหาอุปกรณ์ไปสนับสนุนด้วย





อื่นๆ

เมนู