Exif_JPEG_420

Exif_JPEG_420

Exif_JPEG_420

ดิฉันนางสาวธันศร นามผา ประเภทประชาชนเป็นผู้รับจ้างของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน เริ่มทำงานเป็นเดือนที่ 2 คือเดือนมีนาคม 2564 โดยได้เริ่มเก็บสำรวจข้อมูลที่บ้านบัวถนน,บ้านโชค,บ้านอังกรวง,บ้านโคกเพชร,บ้านกระทุ่ม,บ้านพลวง,บ้านหนองม่วง,บ้านบัวถนน,บ้านเสม็ด,บ้านปราสาทและลายจะครองใต้ตามลำดับ

จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในครั้งนี้ ดิฉันได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนต่างๆ โดยส่วนมากแล้วชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชนจะมีฐานะยากจน มีหนี้สินแถบทุกครัวเรือน การประกอบอาชีพโดยรวมจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทำนา ซึ่งจะอาศัยน้ำฝนตามฤดูกาลมาใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตร แต่เมื่อประสบกับฝนทิ้งช่วง เป็นเหตุให้เกิดภัยแล้งตามมา ทำให้ได้ผลผลิตข้าวของเกษตรกรลดน้อยลง ทำให้รายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในครัวเรือน ผลที่ตามมาคือการกู้หนี้สิน หรือไม่สมาชิกวัยทำงานในครัวเรือนก็ไปทำงานในต่างถิ่น

   จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำรวจครัวเรือนในพื้นที่ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ จะประสบปัญหาเรื่องน้ำที่นำมาใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตร ดังนั้นจึงถึงเวลาแล้วที่จะส่งเสริมให้ชุมชนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ สร้างธนาคารน้ำใต้ดินขึ้นจากเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืนต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู