กระผม นายวริทธิ์ธร  จินดาศรี นักศึกษา เป็นผู้รับจ้างงาน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามหลักสูตรของโครงการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(3) โดยเริ่มทำงานเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ส่วนการลงพื้นที่ปฏิบัติงานทีมงานพี่ ๆ บัณฑิตจบใหม่ ประชาชนในพื้นที่ และอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้ลงพื้นที่ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 09.0–12.00 น. ที่หมู่บ้านบ้านตะครองใต้ หมู่ 3 ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของชุมชน จากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ผู้นำชุมชนตำบลสูงเนิน ทั้ง 19 หมู่บ้านทำการสำรวจบริบทชุมชน

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564  และวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ทีมงานพี่ ๆ บัณฑิตจบใหม่ ประชาชนในพื้นที่ และอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้ลงพื้นที่อีกครั้งเพื่อเก็บแบบสอบถาม และได้ทำการหาค่าพิกัด GPS ทั้งที่เป็นกลุ่มเป้าหมายทั้ง 16 ตัวชี้วัดจากเอกสารแนบ 1 ทั้งโดยการพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านและประชาชนของทั้งสองหมู่บ้าน  ให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ  การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการเก็บข้อมูลในลำดับเริ่มต้นเพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลตามกลุ่มเป้าหมายทั้ง 16 ตัวชี้วัดของ อว. ในการนี้กระผมได้รับหน้าที่นำข้อมูล 01 และ 02 มากรอกข้อมูลลงในระบบให้เรียบร้อย

จากการทำงานเดือนแรกของกระผม ผมจะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่และเต็มศักยภาพอีกทั้งคอยให้กำลังใจทีมงานที่เข้ามาปฎิบัติหน้าที่ในตำบลสูงเนินอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ทุกคน

 

อื่นๆ

เมนู