ดิฉันนางสาวปนิดา  ศรีโสภา ผู้รับจ้างงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทนักศึกษา

ในเดือนเมษายนดิฉันได้รับหน้าที่ในการกรอกข้อมูลการลงสำรวจพื้นที่ แบบฟอร์ม 01 จำนวน 12 หมู่บ้าน ในตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อที่จะนำข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์ เพื่อหาสิ่งที่ขาดหายของแต่ละหมู่บ้านในตำบลสูงเนินและต่อเติมสิ่งที่ขาดหายนั้นใหม่กับหมู่บ้าน เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

ซึ่งจากการกรอกข้อมูลนั้น 1 ชุดจะมีทั้งหมด 8 คน และหลายข้อคำถามในแบบสอบถามจึงให้การทำงานค่อนข้างล่าช้า แต่อย่างไรก็ตามการกรอกข้อมูลก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และจากการกรอกข้อมูลพบว่า แต่ละหมู่บ้านในตำบลสูงเนิน ประกอบอาชีพทำนาเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคืออาชีพรับจ้าง รับข้าราชการ และว่างงานตามลำดับ ทั้งนี้การทำหน้าที่ของดิฉันในวันและเวลาต่อไปคือการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม 02 ขอหมู่บ้านโชคจำนวน 195 คน ดิฉันจพตั้งใจทำงานเพื่อหมู่บ้าน และตำบลสูงเนินต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู