กระผมนายวริทธิ์ธร จินดาศรี ประเภท นักศึกษา ผู้ถูกจ้างงาน ในตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในเดือนนี้กระผมได้รับหน้าที่ในการกรอกข้อมูล 02 คือเป็นแบบสอบถามที่อีกทีมงานหนึ่งได้ลงพื้นที่ไปสำรวจมา กระผมและเพื่อนร่วมงานคนอื่น ๆ ที่ได้รับหน้าที่ได้กรอกข้อมูลจนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

และในเดือนนี้กระผมได้เรียนออนไลน์ตามที่ผู้จ้างงานทุกคนต้องเรียนซึ่งมีทั้งหมด 4 ด้าน คือ ด้านดิจิทัล การเงิน สังคม และภาษาอังกฤษ กระผมได้ทำการเรียนจนครบและผ่านไปได้ด้วยดีทั้งนี้กระผมนำความรู้ที่ได้มาขยายความรู้ในการทำงานในครั้งนี้ด้วยเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

อีกส่วนหนึ่งในเดือนนี้ผู้จ้างงานที่อยู่ในพื้นที่ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ได้ลงพื้นที่เพื่อปรึกษาหารือในการทำธนาคารน้ำใต้ดินให้คนในชุมชนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและเพื่อเพิ่มพื้นฐานชีวิตให้กับคนในชุมชนอีกด้วย

 

อื่นๆ

เมนู