กระผมนายวริทธิ์ธร จินดาศรี ผู้รับจ้างงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทนักศึกษา

ในเดือนเมษายนผมได้รับหน้าที่ในการกรอกข้อมูลการลงสำรวจพื้นที่ แบบฟอร์ม 01 ของแต่ละหมู่บ้าน ในตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อที่จะนำข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์ เพื่อที่จะพัฒนาหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านในตำบลสูงเนินให้ผู้คนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนฝึกให้ผมได้ใช้เวลาให้คุ้มค่ากับการปิดเทอมในช่วงนี้

   

และในเดือนนี้ผมยังได้รับหน้าที่ในการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม 02 ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนเพื่อจะนำข้อมูลในส่วนนี้ไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาหมู่บ้านในตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ในลำดับต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู