ดิฉัน นางสาวณิชาภัทร ก้อนเพชร ประเภท บัณฑิตจบใหม่ เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(3)

การปฏิบัติงานในเดือนตุลาคม วันที่ 2 ตุลาคม 2564 คณะบดีคณะวิทยาการจัดการหัวหน้าโครงการ และทีมงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับโครงการได้มีการจัดประชุมออนไลน์ทาง Google meet เพื่อพูดคุย ติดตามการปฏิบัติงานของผู้จ้างงาน และแจ้งรายละเอียดการดำเนินงานเพิ่มเติม

วันที่ 4 และ 7 ตุลาคม 2564 ดิฉันและทางทีมงาน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทำการลงพื้นที่บ้านสีคิ้ว หมู่ 18 สำรวจความพร้อมของอุปกรณ์สำหรับหลังคาเรือนที่มีความประสงค์ที่จะร่วมทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ซึ่งการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินในครั้งนี้มีจำนวน 10 หลุม ว่ามียังขาดเหลือหรือไม่ เช่น ขวดน้ำ เศษอิฐเศษหินจากการก่อสร้าง ผ้าแยง ยางรถยนต์เก่า เป็นต้น และได้เริ่มทำการสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน จำนวน 10 หลุม ให้แล้วเสร็จ  ทั้งนี้ได้มีผู้ที่สนใจร่วมดูวิธีการสร้าง ฟังแนะนำเบื้องต้น และประโยชน์เกี่ยวกับการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ทีมงานของตำบลสูงเนินได้ทำการสำรวจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินศักยภาพและผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในโครงการพื้นที่ระดับจังหวัดด้วยเครื่องมือ SROI และได้คีย์ข้อมูลลงระบบ Google Forms

และตัดต่อคลิปวิดีโอรายงานผลการปฎิบัติงานการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินประจำเดือน

อื่นๆ

เมนู