ดิฉัน นางสาวโสริยา แก้วสอน ประเภท บัณฑิตจบใหม่  เป็นผู้จ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01 (3)

การปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม วันที่ 3 ตุลาคม 2564 ได้มีการประชุมทีมงานที่รับผิดชอบโครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางการเกษตรอย่างยั่งยืนร่วมกับคณะบดีคณะวิทยาการจัดการเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จึงมีการจัดการประชุมออนไลน์ทาง Google meet เพื่อพูดคุยหารือในการลงปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์โควิด-19นี้ และมีการสอบถามความคืบหน้าของโครงการในแต่ละตำบลว่ามีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง และได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อทางทีมงานเพื่อใช้ในการลงพื้นที่เพื่อให้การลงพื้นที่ปฏิบัติงานในครั้งนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี

วันที่ 3 ตุลาคม 2564 ได้มีการลงพื้นที่สำรวจและจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อที่จะสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดให้กับบ้านสีคิ้ว หมู่ที่18 ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ทางทีมงานตำบลสูงเนินได้มีการลงพื้นที่ในบ้านสีคิ้ว หมู่ที่18 ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อที่จะสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดให้กับครัวเรือนที่เราได้คัดเลือกไว้แล้วทั้ง10หลุม โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้มีการแยกออกเป็น 2 กลุ่ม เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการทำงานและการขุดหลุมสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดซึ่งผู้นำชุมชนและชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งนี้การทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดในช่วงนี้ก็จะพบกับอุปสรรคเพราะช่วงนี้จะอยู่ในช่วงของหน้าฝนจึงทำให้การขุดหลุมไว้นั้นอาจทำให้ดินทรุดลงและมีน้ำขังได้ และการทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดในครั้งนี้คือขุดหลุมเสร็จแล้วจึงลงมือทำโดยทันที

วันที่ 11 ตุลาคม 2564ทางทีมงานของตำบลสูงเนินได้มีการเดินสำรวจเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมินศักยภาพและผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในโครงการพื้นที่ระดับจังหวัดด้วยเครื่องมือ SROI และได้คีย์ลงระบบตามที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว

ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในครั้งนี้เป็นไปด้วยความระมัดระวังเนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19 ถึงแม้ว่าจะมีการฉีดวัคซีนครบทั้ง2เข็มแล้ว แต่ก็จะมีการระมัดระวัง เว้นระยะห่าง ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ และสวมหน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติงานตลอดเวลาเพื่อความปลอดภัยของตัวทีมงานเองและของคนรอบข้าง

วีดีโอประจำเดือน ตุลาคม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู