กระผมนายยุทธภูมิ สุบินรัมย์  ประเภทนักศึกษา   เป็นผู้รับจ้างของตำบลสูงเนิน    อำเภอกระสัง   จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั้งยืน MS01(3)

         

การปฏบัติงานในเดือนตุลาคม 2564

            เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 เพื่อเป็นการลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค  ทางคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ทีมอาจารย์ประจำตำบลและทีมงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับโครงการสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน  ได้ทำการจัดประชุมออนไลน์ผ่านทาง Google Meet เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้จ้างงาน แบ่งงานกันในเดือนตุลาคม 2564 และพูดคุยชี้แจงเกี่ยวกับงานที่จะได้รับหมอบหมายเพิ่มเติม

                

ในเดือนนี้ได้ทำการการลงปฏิบัติงานในเดือนตุลาคม 2564  กระผมผู้รับจ้างของตำบลสูงเนินและทีมงานได้ลงพื้นวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ที่หมู่บ้านสีคิ้ว หมู่ 18 ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสำรวจความพร้อมสำหรับสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน โดยมีเป้าหมายมีการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพิ่มอีกจำนวน 10 หลุม ถือว่าการทำงานสำเร็จลุล่วง  ซึ่งได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนนพื้นที่เป็นอย่างดี และผู้คนในชุมชนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างมาก  เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในการลงพื้นที่เดือนนี้ทางทีมงานและชาวบ้านในพื้นที่ได้เฝ้าระวัง เว้นระยะห่าง และสวมแมสตลอดเวลา ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์  และทุกคนได้ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี

และในเดือนตุลาคมนี้ ค่อนข้างมีอุปสรรค์ เพราะเป็นช่วงหน้าฝน ฝนตกอยู่บ่อยครั้ง เพื่อไม่ให้นำไหลลงหลุมทำให้มีน้ำขัง ทางทีมงานได้มีการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อลงมือสร้างธนาคารน้ำใต้ดินให้กับชาวบ้านที่ได้ขุดหลุมและเตรียมอุปกรณ์ไว้เรียบร้อยแล้ว การทำงานในเดือนนี้จึงสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

           

 

 

 

ตุลาคม 2564

อื่นๆ

เมนู