ดิฉัน นางสาวโสริยา แก้วสอน ประเภท บัณฑิตจบใหม่  เป็นผู้จ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01 (3)

การปฏิบัติงานเดือนพฤศจิกายน

ดิฉันและทีมงานตำบลสูงเนิน ได้มีการติดต่อประสานงานกับผู้นำชุมชนบ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อชี้แจงการขอลงพื้นที่เพื่อที่จะสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดให้กับครัวเรือนที่มีความประสงค์ที่จะสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน และได้ทำการสำรวจวัสดุอุปกรณ์ต่างๆว่าแต่ละหลังคาเรือนยังขาดเหลือวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างเพื่อที่ทางทีมงานของเราจะได้จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ยังขาดเหลือให้ และได้ประชาสัมพันธ์ให้กับชาวบ้านได้ทำการขุดหลุมเตรียมไว้รอเพื่อสะดวกและรวดเร็วต่อทางทีมงานในการลงพื้นที่สร้างธนาคารน้ำใต้ดิน

ดิฉันและทีมงานตำบลสูงเนิน ได้มีการลงในพื้นที่สร้างธนาคารน้ำใต้ดินในบ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 7 ซึ่งการลงพื้นที่ของทีมงานในครั้งนี้นั้นได้รับความร่วมมือร่วมใจจากผู้นำชุมชนและชาวบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการขุดหลุมรอและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถหาได้จากภายในครัวเรือน จึงทำให้การลงพื้นที่สร้างธนาคารน้ำใต้ดินของทีมงานตำบลสูงเนินในครั้งนี้เป็นไปด้วยความราบรื่นและบรรลุ ลุล่วงไปได้ด้วยดี

ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในครั้งนี้เป็นไปด้วยความระมัดระวังเนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19 ถึงแม้ว่าจะมีการฉีดวัคซีนครบทั้ง2เข็มแล้ว แต่ก็จะมีการระมัดระวัง เว้นระยะห่าง ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ และสวมหน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติงานตลอดเวลาเพื่อความปลอดภัยของตัวทีมงานเองและของคนรอบข้าง

วีดีโอประจำเดือนพฤศจิกายน

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู