ดิฉันนางสาวจินตภา คงโท ประเภทนักศึกษา  เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลสูงเนิน  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืนMS01(3)

การปฎิบัติงานในเดือนธันวาคม 2564

คณะอาจารย์และทีมงานประจำตำบลสูงเนิน       อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางด้านเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ณบ้านสีคิ้ว หมู่ 18 จำนวน 10 บ่อ บ้านหนองม่วง หมู่ 10 จำนวน 10บ่อ บ้านทุ่งสว่าง หมู่ 7 จำนวน 14 บ่อและบ้านสำราญโกน หมู่ 17 จำนวน 6 บ่อ อาจารย์ที่ปรึกษาประจำโครงการได้มีการลงพื้นที่สำรวจธนาคารน้ำใต้ดินที่สร้างไปแล้วในแต่ละหมู่บ้าน โดยวันที่ 17 ธันวาคม ได้ลงพื้นที่สำรวจหลุมบ้านสีคิ้ว ได้เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ เชิญชาวบ้านในพื้นที่มาฟังการบรรยาย การลงพื้นที่ในวันนั้นผ่านไปได้ด้วยดี ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในพื้นที่ ทางคณะอาจารย์ ทางทีมงานร่วมมือกันได้มาก

และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานสิ้นสุดการทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน

 

 

อื่นๆ

เมนู