โครงการยกระดับเศรษกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาลัย จัดทำโดยนางสาวณิชชยา ดาราย้อย ประเภท บัณฑิตจบใหม่ เป็นผู้รับจ้างงานตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(3)

การปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม 2564

เนื่องจากช่วงนี้มีการระบาดของโรคโควิด-19 ภายในชุมชนอย่างแพร่หลาย ทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ทางทีมงานเราก็ได้ร่วมกันประชุมเพื่อปรึกษาและช่วยกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้อยู่ภายใต้มาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 โดยการติดต่อประสานงานกับทางผู้ใหญ่บ้านก่อนที่ทีมงานเราจะไปลงพื้นที่ หากพบว่าหมู่บ้านใดมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทางทีมงานเราก็เลื่อนเวลาออกไป 14 วัน แล้วไปลงพื้นที่ปฏิบัติงานหมู่บ้านอื่นก่อน หลังจากครบกำหนด 14 วัน ทางผู้ใหญ่บ้านแจ้งสถานการณ์ปกติดี พวกเราทีมงานถึงจะลงพื้นที่ไปปฏิบัติงานหมู่บ้านดังกล่าว แต่ทั้งนี้ก็จะอยู่ภายใต้มาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 โดยการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ตลอดการปฏิบัติงาน

🔸พวกเราทีมงานได้แบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่มย่อย เพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงงาน ได้ลงพื้นที่ดูแลการขุดบ่อเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและรูปแบบที่กำหนดไว้ และลงพื้นที่หาวัสดุเสริมเพิ่มเติมภายในชุมชนเพื่อเตรียมพร้อมไว้สำหรับการทำธนาคารน้ำใต้ดิน ได้แก่ ขวดพลาสติก ขวดแก้ว ยางรถยนต์ เศษอิฐ เศษปูน เป็นต้น

🔸ลงพื้นที่ทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินให้ครบกำหนดตามเป้าหมายในแต่ละเดือนทั้ง 10 บ่อ

ทั้งนี้เดือนธันวาคมเป็นเดือนสุดท้ายของการปฏิบัติงานทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน พวกเราทีมงานก็ได้ลงพื้นที่เก็บรายละเอียดงานเพื่อให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและเป็นไปตามมาตรฐาน ทั้งหมด 40 บ่อ

นอกจากนั้นพวกเราได้จัดทำรายงานสรุปข้อมูลTSI เพื่อเตรียมปิดโครงการ ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ภายในตำบล ได้แก่ ข้อมูลประชากร สภาพภูมิอากาศ วัฒนธรรม ทรัพยากร กิจกรรมพัฒนาท้องที่ รวมถึงกลไกการทำงานในตำบล เพื่อส่งให้ส่วนกลางได้นำไปพัฒนาชุมชนให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

เดือนธันวาคม 2564

อื่นๆ

เมนู