ดิฉันนางสาวธันศร นามผา ประเภทประชาชน เป็นผู้ปฏิบัติงาน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(3)

การปฏิบัติงานในเดือนธันวาคม 2564 ดิฉันและผู้ปฏิบัติงานตำบลสูงเนินและดำเนินงานได้ดำเนินการสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน จำนวน 40 บ่อ ครบตามเป้าหมายที่ทางโครงการกำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว และได้เข้าร่วมการสรุปข้อมูลผลการดำเนินงาน ในหลักสูตรของการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ได้เข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาได้นัดวันการลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบการดำเนินการการสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาได้นัดลงพื้นที่ในวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 โดยทางคณะอาจารย์ที่ปรึกษา ได้ลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินที่บ้านสีคิ้ว หมู่ที่ 18 ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้ดำเนินการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินที่บ้านสีคิ้ว ทั้งหมด 10 บ่อ และในส่วนที่เหลืออีก 30 บ่อ ได้แบ่งกันลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบการดำเนินการสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน คือที่บ้านหนองม่วง หมู่ 10 จำนวน 10 บ่อ บ้านทุ่งสว่าง จำนวน 14 บ่อ และที่บ้านสำราญโกน หมู่ที่ 17 จำนวน 6 บ่อ ซึ่งผลการติดตามและตรวจสอบการสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ได้ผ่านตามมาตรฐานตามเป้าหมายทุกบ่อ

ทั้งนี้ดิฉันและผู้ปฏิบัติงานตำบลสูงเนิน ต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ได้ให้โอกาสได้ปฏิบัติงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสร้างรากแก้วให้ประเทศ) U2T ซึ่งเป็นโครงการที่สร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นในชุมชนอย่างยั่งยืน และได้ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด19 ได้มีงานทำ และมีรายได้ ขอขอบคุณมากๆค่ะ 🙏🙏🙏

 

 

อื่นๆ

เมนู