1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง
  4. ที่ปรึกษาลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของการทำธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน MS01(03)โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564

ที่ปรึกษาลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของการทำธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน MS01(03)โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564

ข้าพเจ้า นางสาวพรรัตน์ดา  ธรรมสาร ประเภทนักศึกษา ประจำตำบลสูง อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานในเดือนธันวาคม 2564 นี้ดิฉันและทีมงาน U2T ตำบลสูงเนิน อำเภอ กระสังจังหวัด บุรีรัมย์

ลงพื้นที่บ้านสีคิ้วตำบล สูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัด บุรีรัมย์พร้อมคณะทีมงาน U2T ตำบล สูงเนิน อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์และคณะอาจารย์ผุ้ดูแลโครงการคือ

ท่าน อจ. ปรีชา ปาโนรัมย์ อจ.บรรชา จันทรราช อจ.พรพิมล รัตนาภรณ์

โดยท่านอาจารย์ทั้ง 3 ท่านได้ลงพื้นที่ เพื่อดูหลุมสาธิตนะบ้านสีคิ้วตำบล สูงเนิน จำนวน 3 หลุมซึ่งท่านอาจารย์ได้แนะนำหลังจากการสำรวจหลุมสาธิตแล้วว่าควรจะขุดในบริเวณที่มีสระน้ำใหญ่อยู่ห่างประมาณ 5-10 กิโลเมตรก็ได้ เพราะว่าน้ำชั้นใต้ดินจะวิ่งหากันทำให้เกิดความชุ่มชื้นในบริเวณที่ทำหรือจะให้ดีควรจะขุดหลุมลึกจนน้ำซึมและใส่เป็นท่อซีเมนต์วางใส่หินก้อนใหญ่ตาม เมื่อมีปริมาณน้ำวิ่งหากันเราก็สามารถที่จะสูบเอาน้ำในหลุมธนาคารน้ำใต้ดินมาใช้สอยได้ ซึ่งโดยสรุปแล้วทีมงาน U2T ตำบล สูงเนินอำเภอ กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ของเราได้ทำการทำธนาคารน้ำใต้ดินบ้านหนองม่วงจำนวน 10 หลุม บ้านสีคิ้วจำนวน 10 หลุมบ้านสราญโกน จำนวน 14 หลุม และบ้านทุ่งสว่างจำนวน 6 หลุมรวมแล้วทีมงานสูงเนินทำการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินจำนวนทั้งหมด 40 หลุมค่ะ

 

 

 

อื่นๆ

เมนู